Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » tam posta sunucusu


Uygulama Sunucusu Savaþý escalates
San Francisco JavaOne de, bir savaþ BEA Systems CEO'su Bill Coleman, ve Oracle CEO'su Larry Ellison arasýnda ortaya çýktý. Uygulama sunucusu pazar haline gelmiþtir nasýl tartýþmalý bir gerçekten çirkin ekranýnda, onlar olan ürün daha iyi, daha hýzlý, daha ucuz üzerinde savundu. Açýlýþ kendilerini açýklamak için bir sonrasý açýlýþ basýn toplantýsý zorunda olduðunu ücretleri ve countercharges ile çok yaygýn oldu.

tam posta sunucusu  süreci, ancak sadece dikkatli tam tanýmlanmýþ sonra         gereksinimleri. Devamı…
Kesikli Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help manufacturers handle jobs such as or...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » tam posta sunucusu


Tam Yüzler Zorluklar
Tam Yazýlým önemli bir rekabet zorluklarý, kullanýcý eðitimi kadar zorluklar ve ürün tanýmý ile karþý karþýya. Bununla birlikte, yine de muhasebe, üretim ve daðýtým yazýlýmý küçük ve orta pazarlarda sadýk bir satýcý.

tam posta sunucusu  Tam Yüzler Zorluklar Tam Yüzler Zorluklar P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Ama, hiç kimse mükemmel mi Tam E-Synergy zeki yetenekleri çok sayýda bulunmaktadýr. Üretim ve imalat dýþý iþletmelerin çok sayýda yönelik, e-Synergy Tam Yazýlým aslýnda bir Web tabanlý ön ofis üründür hemen her kurumsal kaynak planlamasý ile entegrasyon sunmak için vaat ediyor (ERP) arka ofis ve iþbirliði. Bu iþ akýþý CRM, finans, ve kaynak kontrolü için internet tabanlý bir entegre Devamı…
Orta ölçekli þirketler Tam boyutlu BT Sorunlar mý
Bilgi teknolojisi ürün seçimi iþletmenin büyüklüðü ile büyütmek veya aþaðý deðil bir konudur. Orta ölçekli þirketlerin Bilgi Sistemleri Bölümleri tarafýndan yönetilmesi gereken konularýn geniþliði ve ciddiyeti daha fazla kiþi ve bunlara uygulamak fonlama kaynaklarýný daha büyük þirketlerin bu aynýdýr.

tam posta sunucusu  Orta ölçekli þirketler Tam boyutlu BT Sorunlar mý teknoloji çözümleri deðerlendirmek , Stratejik Satýcý Deðerlendirme Kriterleri , Ürün Teknolojisi /> Orta ölçekli þirketler Tam boyutlu BT Sorunlar mý J. Dowling - Temmuz 5, 2013 Read Comments Orta ölçekli þirketler Tam boyutlu BT Sorunlar mý James F. Dowling  - 28 Kasým 2003 Giriþ orta ölçekli þirketlerin Bilgi Sistemleri Bölümleri tarafýndan yönetilmesi gereken konularýn geniþliði ve ciddiyeti bunlara uygulamak daha Devamı…
Tam Satýn Aldý Vanguard Çözümleri Grubu
Vanguard edinimi ile, Tam Yazýlým daha sýký mevcut ürün ailesi ile tam Business Analytics entegre ve Tam ve Vanguard müþteriler ve potansiyel hem de geliþen ihtiyaçlarýný karþýlamak için ek yeteneklerini geliþtirmek bekliyor.

tam posta sunucusu  Tam Satýn Aldý Vanguard Çözümleri Grubu Tam Satýn Aldý Vanguard Çözümleri Grubu P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Tam Satýn Aldý Vanguard Çözümleri Grubu artýrýcý ürünlerin doðrultuda muhtemelen þirket tamamlandý, Ekim ayýnda, belirli ürün ve özellikleri için Tam Yazýlým ilan þirketleri satýn alarak Vanguard Çözümleri Grubu , bir Glen Ellyn, Illinois merkezli (US) kurumsal iþ zekasý saðlayýcý (BI) çözümleri satýn. Satýn alma daha iyi orta Devamı…
Alt-$ 10K Önbellekleme Donaným Ship Network Appliance
Network Appliance, geçerli Web önbelleðe alma pazar lideri, ilk altý-ABD dolarý 10,000 önbelleðe alma cihazý duyurdu.

tam posta sunucusu  onbeþinci daha yüksek seviyede tamamladý.         IRCache tarafýndan kullanýlan metrik 1000 $ satýn alabilirsiniz ve istekleri / sn kapsar         ve hit / sn, ve alt-7000 $ fiyat en kötü arasýnda NetApp sonuçlarý         aralýðý. Daha düþük bir fiyata üstün performans saðlamak deðeri soru         birim, fiyat / performans ölçümlerini kötü çýkýp eðer. Ýnanýyoruz ki         alt fiyat piyasa deðeri daha fazla ve daha az yüksek endi� Devamı…
Lexacom en ve Mirapoint en Ortak Kablosuz Mesajlaþma Çözümü Analizi
Ihtiyaç ve kablosuz mesajlaþma için talep ve takvim açýktýr, ama Mirapoint ve Lexacom mesajlaþma arenada nispeten bilinmemektedir.

tam posta sunucusu  Mobil internet,mobil platform geliþtirme,mobil geliþtirme,iç anlýk mesajlaþma,mesajlaþma çözümü,iþbirliði yazýlýmý,birleþik mesajlaþma çözüm,mobil uygulama geliþtirme,mobil web tasarým,mobil öðrenme,mobil güvenlik,mobil web tarayýcýsý,kablosuz mesajlaþma,IP telefon,mobil bilgisayar Devamı…
Ýnsanlar Faktörü: Eðitim Yoluyla hýzlandýrýlmasý Tedarik Zinciri Dönüþüm
Bu makale, müþterilerin SCM projelerin tam deðerini potansiyel ulaþmak için baþarýsýz neden bir çalýþma bulgularý özetlemektedir. En SCM projeler teknoloji uygulamalarý üzerinde çok kendi enerji odaklanmaya devam ve sadece son kullanýcý eðitimi ve yönetici uyum konusunda hemfikir. SCM proje hatalarý ve bunlardan kaçýnmanýn yollarý neden tuzaklar öðrenin.

tam posta sunucusu  gerektiðini dikte: SCM teknoloji tam olarak geliþmeler yararlanmak için kullanýcýlarýn yeteneði oldukça geri kalmýþ olduðu bir noktaya gelmiþtir.     SCM teknolojisi uygulamalarýnýn büyük çoðunluðu fonksiyonel silolar içinde nokta çözümler olmuþtur. Þirketleri aerodinamik, çapraz fonksiyonel süreçlerine birlikte bu farklý projeler çekmek için bir giriþim olarak, temel deðer yakalama insan ve süreç ve teknoloji hakkýnda daha az hakkýnda daha fazla olur. Devamı…
Yeni Ürün Online Pazarlama için Spark sunar
Responsys küçük ve orta ölçekli firmalarýn çevrimiçi izinli pazarlama kampanyalarý yürütmek izin için tasarlanmýþ bir web tabanlý bir uygulama genel beta duyurdu. Þirket, beta döneminde küçük kampanyalarý için ürünün ücretsiz yararlanma imkaný sunmaktadýr.

tam posta sunucusu  için hedef, e-posta pazarlama tam kontrol sunuyor         kampanyalar ve diðer þirket veri ve sistemleri ile entegrasyon. Önemli         Tüm ürünlerin özelliði spam olarak kullanmak neredeyse imkansýz olmasýdýr         araçlarý.         Responsys bunlarý uygulamak yaparak ürünlerinde gizlilik kontrolleri oluþturur         güçlü bir opt-in modeli. Sistem tarafýndan gönderilen her e-posta hem de içerir         gönderenin adý ve Respon Devamı…
BoldFish en Opt-In E-Posta Daðýtým Sistemi ~ 'Oh My Hýzlý var!'
BoldFish mesajý daha hýzlý ve daha güvenilir bir posta daðýtým sistemi opt-in diðerlerinden daha piyasada bugün teslim edecek.

tam posta sunucusu  almak olacaktýr           yukarý tam olarak kaldýðýnýz yerden            Verimli           sekti e-posta yönetimi , otomatik yumuþak sýçramalar için yeniden           ve sert sýçramalar adresleri çýkarýlmasý            Týklama            bir Web sitesine izlemek için müþteri çekmek belirli yerlere sunuyor           Kampanya bir yanýt oranlarý            Dikiþsiz           entegrasyonu Devamı…
VA Linux Bültenleri NAS Sunucu
Artan Aða Baðlý Depolama pazara kýrmaya çalýþýyor, Linux tabanlý donaným üreticisi VA Linux onun 9205 NAS depolama sunucusu cihazýn duyurdu.

tam posta sunucusu  geniþ olan þirketin ürün, tamamlayýcý         1U ve 2U raf Linux sunucularý seçimi.        Ölçeklenebilir         bir ultradense 8U form faktöründe 2.1 terabayt için, 9205 NAS saðlar         endüstri lideri depolama yoðunluðu - standart 42U rafta 10 TB üzerinde -         e-iþletmeler için ideal bir að dosya paylaþým çözümü sunan         Alanýn dar olduðu ISS veri merkezleri,. VA Linux 9205 NAS sunuyor         birden fazla Devamı…
Sendmail olgunlaþýr
1981 yýlýnda, Eric Allman farklý posta sistemleri arasýnda iletileri yönlendirmek için sendmail geliþtirdi. Ýki yýl sonra, 1983 yýlýnda, sendmail sürüm 4.2 nakliye 18 farklý satýcý UNIX sistemleri ile oldu.

tam posta sunucusu   90). Sendmail iþbirliði tabanlý tam gaz Ýnternet içine olgun bekliyoruz   1. çeyreðinden itibaren geliþmiþ güvenlik, anti-virüs ve anti-spam programlarý ile aracý   2001. (Olasýlýk% 80). Satýcý   Öneriler Sendmail   doðru adýmlar atýyor. Bu güçlü stratejik iþ ortaklýklarý kuruyor   daha duyurular ile, Ýnternet Uygulamalarý uzayda satýcýlarý lider   kýsa bir süre bekleniyor. Sendmail zaten grafik kullanýcý arayüzü geliþtirdi   Bir kapsayacak þekilde Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others