Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » ses uzaktan


Güvenli Uzaktan Þifre Geleceði (SRP)
Güvenli Uzaktan Þifre (SRP) güçlü diðer parola tabanlý kimlik doðrulama düzenleri karþýlaþtýðý sözlük saldýrýsý olaðan riskleri (ler) olmayan bir kullanýcýnýn kimliðini doðrulamak için bir yol olarak büyük söz sahibidir. Ancak sanayi de-facto standart parola tabanlý kimlik doðrulama þemasý kalýr. Bu makalede, baþarýlý olmak için üstesinden gelmek için parola kimlik doðrulama içsel güvensizlik ve engelleri geliþtirir özellikle nasýl, bugünün çok kanallý dünyada SRP için olanaklarý araþtýrýyor.

ses uzaktan   PDA lar, set üstü kutular, ses að geçitleri, ve potansiyel olarak diðerleri.   Bu aygýtlarýn çoðu olarak (CPU, bellek) fiziksel kaynaklarý ile kýsýtlý   de mevcut giriþ (küçük sayýsal tuþ takýmý) olarak aslýnda söz deðil   onlar korumasýz kablosuz aðlar üzerinden veri gönderiyor. uzun rasgele þifreler girmeden ve üçüncü taraf müdahalesi olmaksýzýn, güçlü þifreleme belirteçleri yüklemeden bu kullanýcýlarýn kimliðini doðrulamak için bir yol saðlanmasý Devamı…
Kesikli Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help manufacturers handle jobs such as or...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » ses uzaktan


Güvenli Uzaktan Þifre Geleceði (SRP) Part Two: Baþarý aþmak Engeller
Bu makalede, baþarýlý olmak için üstesinden gelmek için parola kimlik doðrulama içsel güvensizlik ve engelleri geliþtirir özellikle nasýl, bugünün çok kanallý dünyanýn en Güvenli Uzaktan Þifre (SRP) için olanaklarý araþtýrýyor.

ses uzaktan  ile   web, web hizmetleri, ses, cep telefonu ve PDA trafik için standart. Için SRP için   Bu kanallarýn her kolayca eriþilebilir olmasý, mevcut protokole gerekmektedir   güncellenecektir. Bu bir önceki bölümde kýsaca deðindi edildi. Bu gerektirir   bir gecede olmayacak W3C Konsorsiyumu tarafýndan kabul,. Ancak, yukarýda belirtilen   her þeyden eðer SRP HTTP istemcileri için kimlik doðrulamasý etkili bir araç olmaktýr.   Daha önce de belirtildiði gibi, bu bir içerecek þ Devamı…
Reklam Ses In It Up yapar
Ýnternet reklamcýlýðý oranlarýndaki küçük bir düþüþ envanter patlar gibi reklam iþ için sorun olarak ortaya çýkýyor.

ses uzaktan  Reklam Ses In It Up yapar reklam , online reklam ajansý , online video reklam , reklam maliyeti , reklam yazýlýmý , iþ reklam , açýkhava reklamcýlýðý maliyetleri , maliyet týklama baþýna , tv reklam maliyetleri , týklama baþýna ödeme , araba reklam , kapalý reklam /> Reklam Ses In It Up yapar D. Geller - Temmuz 5, 2013 Read Comments Olay Özeti   AdKnowledge   eAnalytics, Engage Teknolojileri stratejik analiz kolu (NASDAQ: ENGA)   online reklamcýlýk yýllýk yorum yayýnladý. Devamı…
Uzaktan Uygulamalarý - Onlar $ ense olun Neden
Bilgisayar sektöründe her þey off-shore, neden yazýlým uygulamalarý olacak gibi görünüyor? Bu makale neden yazýlým paketleri uzaktan uygulanmasý özellikle Amerika Birleþik Devletleri'nde, mantýklý ve mali hem de mantýklý nedenlerle bakar. Kuruluþunuz daha yakýndan deðil, geçici bir heves olarak görevden kadar çabuk bu uygulama alternatif bakmak isteyebilirsiniz neden öðrenmek için okumaya devam edin.

ses uzaktan  içecek, kimyasal, ve CPG proses endüstrilerinde orta ölçekli þirketlere büyük üretim ve daðýtým sistemleri için ERP projelerin yürütülmesi için bir üst düzey proje yöneticisi. Ayrýca, Strub PricewaterhouseCoopers ve Fortune 100 þirketleri için uygulama geliþtirme ve destek yöneticisi ile bir danýþman ve Bilgi Sistemleri Denetçisi oldu. Halen 3i Infotech için üst düzey bir danýþmaný. O Joe.Strub @ 3i-Infotech.com adresinden ulaþýlabilir. Devamı…
BUY.COM Yardým için "911" olarak adlandýrýlan
Service911.com Internet üzerinden müþteri hizmeti sunmak için BUY.COM ile bir anlaþma imzalamýþ.

ses uzaktan  BUY.COM Yardým için 911 olarak adlandýrýlan yönetilen servis saðlayýcýlarý yazýlým , dýþ kaynak , uygulama hizmeti saðlayýcýsý modeli , talep yazýlýmý , asp modelleri , yönetilen barýndýrma , sav yazýlým , sav uygulamalar , sav þirketin , uygulama hizmetleri saðlayýcýsý , sunucu barýndýrma , sav çözümler , sav modeli , sav uygulama , güvenli aðlar , uygulama hizmeti saðlayýcýsý , bilgisayar hizmetleri , , asp modeli , teknolojileri , iþ zekasý , teknoloji , Devamı…
CyberCarriers için daha fazla Altyapýsýnýn Desteklenmesi
Lucent NetworkCare Profesyonel Hizmetler ve IBM Global Services ortaya çýkan servis saðlayýcýlar için bir ittifak açýkladý. Bu iki kuruluþ iþletmeler ve tüketiciler için að tabanlý hizmetler saðlamak için iþbirliði yaptý. Lucent, ayný zamanda uçtan uca að için mavi bir baský olarak CyberCarrier Referans Mimarisi sunuyor.

ses uzaktan  zayýf noktasý. olarak          Web sesi ( Çevir sesi gibi çok) güvenilirlik sýký bir dönemde         ihtiyacý, bu kuruluþlarýn destek benzersiz teklifleri toplandý         þirketlerin çok çeþitli. Biz belirli ihtiyaçlarýnýn belirlenmesi tavsiye         kuruluþunuz, her altyapý sunan karþýlar ne kadar iyi belirlemek         tüm çözüm daha sonra karþýlaþtýrmak ve kontrast için verileri kullanmak. Süre         bir þirket en Devamı…
Itibaren Hosted Yerel: için bir Þirket Göç Hikayesi Ýsteðe baðlý ERP
Burada geleneksel, yerel kurumsal kaynak planlamasý (ERP) çözümü ile uluslararasý bir üretici bir on-demand, uzaktan barýndýrýlan ERP sistemi ile sonuna kadar vites deðiþtirdi nasýl iç hikaye. Bu þirket aslýnda amaçlanan deðiþim deðildi, ancak yararlarý karþý çok büyük oldu.

ses uzaktan  Itibaren Hosted Yerel: için bir Þirket Göç Hikayesi Ýsteðe baðlý ERP küçük , depo yönetimi üretim sistemi , entegrasyon sürecinin , entegrasyonu akýmlarý , envanter sistemi , uygulama projesi , borç hesaplarý , stok kontrolü , müþteri hizmetleri , kalite testi , boþluk analizi /> Itibaren Hosted Yerel: için bir Þirket Göç Hikayesi Ýsteðe baðlý ERP Wayne Thompson - Temmuz 5, 2013 Read Comments TEC radyo hoþ geldiniz. Ben ev sahibi, Wayne Thompson deðilim Ýþte organizasyon Devamı…
Lotus Birleþik Mesajlaþma ve Kablosuz Ýletiþim için Domino uzatýr
Lotus müþterilerine e-posta, ses, ve herhangi bir zamanda herhangi bir aygýttan faks veri eriþim saðlayarak Lotus Domino platformu uzanan bir birleþik mesajlaþma giriþimi duyurdu.

ses uzaktan  giriþimi   müþterilerine e-posta, ses, ve herhangi bir zamanda herhangi bir aygýttan faks veri eriþim.   Buna ek olarak, Lotus Domino e-iþ uygulamalarý etkileþim duyurdu   Herhangi bir Kablosuz Eriþim online iþ hizmetleri ve kurumsal intranet ile   Protokolü (WAP) cihazý. (Kaynak: Lotus Basýn Bülteni) Pazar   Darbe Lotus olacak   kablosuz baðlantý ile birlikte bir Birleþik Mesajlaþma ortamý geliþtirecek   Compaq, Nokia, Erricson, Fujitsu Ýþ ile stratejik iþ Devamı…
Panasonic Ses Mesajlaþma platformu için Brooktrout seçer
Brooktrout Teknolojileri ile stratejik ortaklýk sayesinde, Panasonic güçlü Lucent Technologies Octel Messenger sistemi meydan rekabetçi fiyatlý, birleþik mesajlaþma ürünleri ile pazar bombalamak için gerekli ses ve faks teknolojileri satýn aldý.

ses uzaktan  Panasonic Ses Mesajlaþma platformu için Brooktrout seçer kurumsal telefon sistemleri , Brooktrout SR140 , d 300jct e1 , voip pbx sistemleri , sanal ofis telefon , online sesli posta , sesli mesaj hizmetleri , ofis telefon sistemleri , ses posta hizmetleri , faks e-posta yoluyla , sanal sesli posta , Brooktrout kantat , Brooktrout Trufax , Sesli mesaj servisinizi , 800 telesekreter servisini , sanal pbx , sesli mesaj sistemleri , yaþamak cevap hizmetleri telefon sistemleri faks , çevrimiçi sesli , Devamı…
SSA Global, Çözüm Portföy Doldurma Little bilinen SCM Gems bulur
Bir açýk platform mimarisi ile uygulamalarýn uçtan uca paketi geliþtirirken hem organik ve satýn alma yoluyla büyümek için SSA Global stratejisi bu geleneksel kurumsal kaynak planlama satýcý bir tedarik zinciri yönetimi çözümleri saðlayýcýsý dönüþmeye izin verdi.

ses uzaktan  (RFID) için daðýtým ve ses daðýtým yönetti        Ulaþým Yönetim Sistemleri : tedarik zinciri tasarýmý, ulaþým planlamasý, ulaþým tedarik, bozguna planlama, ulaþým yürütme ve uluslararasý ticaret lojistik        Tedarik Zinciri Olay ve Performans Yönetimi : anlamda, ölçü, görüþ hareket, cevap, anahtar performans göstergeleri (KPI), zeka ve performans ölçümleri Ayrýca , SSA OnePoint Hizmetleri uygulamalar yönetimi, danýþmanlýk, eðitim, çözüm Devamı…
Sit Down ve E-Ýþ Uygulama ile uzun konuþun var
Odaðý Diyalog Inc Great Plains ile bir çözüm geliþtirici ortaklýk duyurdu. Bu ortaklýk Odaðý Diyalog sayesinde Great Plains çözümlerine eriþim-konuþma saðlayacaktýr. Ben þimdi duyabiliyorum ... 'IT DAMN, JIM! Bir e-ticaret uygulamasý deðil, bir MUHASEBE deðilim! '

ses uzaktan  , dinamik CRM , ses tanýma yazýlýmý dikte , ejderha doðal konuþmak , ejderha doðal konuþma 10 , büyük ovalar muhasebe yazýlýmý /> Sit Down ve E-Ýþ Uygulama ile uzun konuþun var A. Turner - Temmuz 5, 2013 Read Comments Sit Down ve E-Ýþ Uygulama ile uzun konuþun var          A.         Turner          - Agustos         25, 2000 Etkinlik         Özet         1 Aðustos 2000 tarihinde, Odaðý Diyalog Inc bir çözüm geliþtirici açýkla Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others