X
Software Functionality Revealed in Detail
We’ve opened the hood on every major category of enterprise software. Learn about thousands of features and functions, and how enterprise software really works.
Get free sample report

Compare Software Solutions
Visit the TEC store to compare leading software solutions by funtionality, so that you can make accurate and informed software purchasing decisions.
Compare Now
 

 red sox kova apka


Set Yazilim
1993 yılından beri edindiğimiz deneyim ile butik hizmet veren bir teknoloji firması olarak yurtiçi ve yurtdışındaki birçok kurum ile yazılım projeleri

red sox kova apka  size özel çözümler sunuyoruz. RED : Dikey İş Çözümleri Platformu Tüketici Finansmanı, Perakende, Tarım ve Hayvancılık sektörlerinin spesifik ihtiyaçları için geliştirdiğmiz uygulamalarla, tüm özel ihtiyaçlarınıza cevap veren özgün dikey çözümler sunuyoruz. ORANGE : Proje Bazlı Dışkaynak Hizmetleri Belirli bir şartname çerçevesinde bizlere ilettiğiniz projelerinizi tüm kaynak kodları ve hakları ile birlikte analiz ediyor, size uygun özel yazılımlar geliştiriyor

Devamı…


RFP Şablonları Araştırın

TEC RFP şablonlar,40’dan üzerinde yazılım kategorileri ve binlerce özellikleri ve işlevleri listeler. Endüstrideki en kapsamlı gereksinimler / işlevsellik listeleri alın.

Şimdi araştırın
Yazılım Çözümleri Karşılaştırın

Binlerce genelinde çözümlerin Özellikleri ve işlevleri berabar karşılaştırın. TEC Karşılaştırma Raporlar, size çok daha fazla ayrıntı bilgi veriyour.

Şimdi karşılaştır

Ilgili Belgeler » red sox kova apka

Red Hat Kümelenme Yazýlým Bültenleri


Red Hat kümeleme yazýlýmý kendi sürümünü saðlamak için Linux distribütörlerin son.

red sox kova apka  Red Hat Kümelenme Yazýlým Bültenleri redhat linux , linux kýrmýzý þapka kurumsal , sunucu linux , barýndýrma adanmýþ linux , linux kümeleri , konga linux , linux kurslarý , hosting linux , Red Hat Linux os , web hosting linux , linux sertifikalar , kurumsal linux , linux ipconfig , sunucu çiftlikleri , sunucu , sunucu kümeleme , adanmýþ sunucu barýndýrma , kümelenmiþ sunucu , google sunucu çiftlikleri , SQL server 2008 kümeleme , barýndýrma küme , özel web barýndýrma , Devamı…

Red Hat itibaren IA-64 Linux


Red Hat IA-64 platformlarý, Intel'in "Itanium" iþlemci, nedeniyle bu yýl olacak ilk için kaynak kodu modellerini tanýttý.

red sox kova apka  Red Hat itibaren IA-64 Linux Red Hat itibaren IA-64 Linux R. Krause - Temmuz 5, 2013 Read Comments IA-64 Linux Red Hat itibaren R.         Krause          - Haziran         15, 2000 Etkinlik         Özet         Mayýs Red Hat, Inc erken sürümü duyurdu         önümüzdeki Intel Itanium iþlemci platformu için Red Hat kaynak kodu         high-end sunucular ve iþ istasyonlarý hedef. Bu daðýtým saðlar         en yoðun iþlem Devamı…

Linux Destek Deal Red Hat ile Compaq Ortaklarý


Compaq Computer Corp ve Red Hat, Inc Compaq Red Hat Linux iþletim sistemi için çaðrý merkezi destek duyurdu.

red sox kova apka  Linux Destek Deal Red Hat ile Compaq Ortaklarý farký , ücretsiz ve açýk kaynak , Ücretsiz ve açýk kaynak yazýlým , açýk kaynak , açýk kaynak kodlu ve ücretsiz ücretsiz ve açýk kaynak yazýlým yazýlým , açýk kaynak geliþtirme , açýk kaynak yazýlým , perspektifler , Presario , kýrmýzý þapka yedekleme yazýlýmý , Red Hat Linux yazýlým , kýrmýzý þapka yazýlým , kýrmýzý þapka yazýlým baskýný , anlayýþ açýk kaynak ve özgür yazýlým lisans , çaðrý Devamı…

Intel Sunucu Eðilimler


Intel tabanlý sunucu pazarýnda sektöründe en çekiþmeli segment biridir. Ne bu pazarda önemli eðilimleri ve bunlar kullanýcýlar, satýcýlar ve ürünleri kendileri için ne ifade edecek?

red sox kova apka  alabilirsiniz         En tüzel kiþiler Red Hat, Turbo Linux, Caldera, ya da ödemeyi tercih         diðer Linux distribütör, dokümantasyon almak ve için         müþteri desteði. , Windows         NT hala yakýn zamanda önüne için þirketlerin çok güçlü. Bununla birlikte,         daha fazla þirket Linux, NT (veya Windows 2000) ýn pozisyonu tercih olarak         daha zayýf olacak ve belki de gerçek bir rekabet ortaya çýkacaktýr. Devamı…

Cep Bilgisayarlarý için Gömülü Linux


Lineo, Inc, Red Hat, ve diðerlerinden son duyurular bir sel x86 tabanlý ve PowerPC tabanlý iþlemciler için baþlangýçta, "gömülü Linux" geliþtirilmesi ile ilgilidir.

red sox kova apka  Lineo A.Þ. nin Embedix, Red Hat Inc gömülü sistemi katýlýyor   Gömülü Geliþtiriciler (RHTED) için Red Hat Araçlarý mücadeleye. RHTED   yazýlým geliþtiriciler için bir açýk kaynak entegre geliþtirme ortamý (IDE).   Bu çoðu için gömülü Linux programlarý geliþtirmek için herhangi bir Linux iþletim sistemi kullanýr   bilgi iþlem cihazlarý. Bu geliþtirici araçlarý programcýlar mevcut baðlantý noktasý saðlayacak   Linux ile çalýþan gömülü cihazlar Devamı…

Oracle Diðer Onun SOA Forays Orkestralarý Birinci Bölüm: Olay Özeti ve Pazar Etki


Hizmet odaklý mimari tabanlý bir platform ve kurumsal çözümler muhtemelen olmayacak da "Tüm insanlar için her þey" yakýn zamanda, Oracle, daha bir Collaxa bir yýldýrým satýn alarak kendi kurumsal altyapý ve uygulamalarý geliþtirmek için kabiliyetini gösteriyor olabilir doðrudan, büyük rakipler için tereddütsüz iþtah raðmen küçük ve odaklý satýcý,.

red sox kova apka  doðrudan, büyük rakipler için tereddütsüz iþtah. Onun satýn alma görmek özellikle PeopleSoft ile istismar verilen bir yüksek silindir olarak tasvir edilmiþtir Ýstek listesine, anti-tröst deneme (San Francisco, California ABD Bölge Mahkemesi Adalet Bakanlýðý karþý Oracle ýn antitröst deneme) sýrasýnda 2004 yýlýnda ortaya, katman rakip BEA Systems gibi yüksek profilli rakipleri dahil , veritabaný rakip Sybase , önde gelen iþ zekasý (BI) saðlayýcýsý Business Objects ve Si Devamı…

Corel ve PC Chips Linux Toplu Masaüstü Daðýtým Hýzlandýrmak için


Corel Corporation bugün þirketlerin PC Chips grup tarafýndan dünya çapýnda sevk her bilgisayarda anakart ile birlikte olan Linux iþletim sistemi, Corel (r) Linux (r), göreceksiniz ilk büyük Linux (r) OEM ittifak duyurdu.

red sox kova apka  çeþitlendirilmesi yol açacaktýr - Red Hat anda hesaplarý    Compaq: (TEC Haber Analizi makalesine bakýn sevk lisans fazla% 65 için   Linux Destek Deal Red Hat ile ortak , 20 Ekim, 1999), ama Corel   Bunun yaný sýra küçük oyuncular bazý götürmek gerekir. olarak   Bu daha fazla çekmek çünkü genel, Bu, Linux için kýsa vadeli iyi olacak   kullanýcýlar. Orta-uzun vadede, özellikle, daha fazla pazar belirsizlik olacak   kaçýnýlmaz konsolidasyon baþlar ve hayatta her Devamı…

Sen Shalt (ve daha fazla) uyun veya Else: Sarbanes-Oxley bakýldýðýnda


Yasanýn katý standartlarý ve politikalarý uymayarak yöneticileri ve herhangi bir iþletmenin üst yönetimi felaket gibi ABD Sarbanes-Oxley Yasasý (ve diðer düzenlemeler ile ilgili bir takým) uyum, tüm iþletmeler için çok önemlidir.

red sox kova apka   Bu þirketler özellikle neredeyse yatýrýmcýlarýn emeklilik planlarý silerek birkaç milyon küçük yatýrýmcý zarar var. Çok o zaman meydana gelen kötüye sadece hatýrlamak hatasý veya temel etik ve saðduyu için kasýtlý bir ihmal ya indi. ABD hükümeti kurumsal raporlama yapýlýr-edilmelidir nasýl kurumsal mali þeffaflýðý saðlayarak yatýrýmcý güvenini yeniden enstrümantal görüldü hukuk tanýmlayan bir yasa instating tarafýndan 2002 yýlýnýn Temmuz ayýnda tepki Devamı…

Sarbanes-Oxley Aracý Özellikleri Setleri Bölüm: Bilgi ve Ýletiþim, Ýzleme ve Baþlangýç ​​Ýpuçlarý


Bir önceki makalede, Kurumsal Yazýlým Uygulamalarý için Denetim Hususlar, Sarbanes-Oxley Yasasý (SOX) ile uyumu kolaylaþtýrmak için bilgisayar tabanlý bir araç setleri ve depolarý kullanýmý kýsa bir tartýþma dahil. Burada daha ayrýntýlý olarak bu konuyu inceleyin. Özellikle ilgi çekici bu tür araç setleri seçerken dikkat etmeniz gereken en önemli özellikleridir. Bu araç setleri kurumsal Amerika karþýlaþtýðý yeni denetim zorluklarý toplantý firmanýzýn nasýl yardýmcý olabileceðini görmek için okumaya devam edin.

red sox kova apka  ve ödenen hükümete ve nerede satýþ komisyonlarý uygulanabilir tahakkuk. edilecek Manuel ayarlarý ve diðer nadir iþlemleri benzer doðrulama geçmesi gerekir. kaynak-merkezli denetim dosyalarý herkes kaynak her tür için geçerli olan tüm kurallarýn uyumlu bir görüntü verecektir. Örneðin, ürün / envanter kontrolü dosyalarý satýþ, satýn alma, ve tüm fiyat, maliyet ve ses ayarlamalarý için kurallar içerir. bilgi daðýtým zamanýnda önemlidir ve bu tür uyarýlar ve Devamı…

Entegre Güvenlik: Yeni Bir Að Yaklaþým Part Two: Entegrasyon doðru Shift


Bu bölüm mevcut güvenlik çözümleri göre entegre bir güvenlik çözümünün temel unsurlarý ve faydalarý açýklar.

red sox kova apka  oluyor. Karma tehditler Code Red ve Nimda bu BT altyapýlarýnýn karþý suçlarýn yeni kombinasyonlar istihdam yaklaþým. ezilmiþ Eðer   þirketlerin yöntemleri entegre olduðu baþarýlý harmanlanmýþ tehditlerle baþa çýkmak isteyen   saldýrý ve yayýlma, bu tedavi ile benzer bir yaklaþým gerekir - entegre   güvenlik . Piyasa bir iyi taþýmak için bir ihtiyaç tanýdý   cins en iyi çözüm zihniyet cins bir ürün zihniyet . Geçmiþte,   BT kuruluþlar güvenlik ürün Devamı…