X
Software Functionality Revealed in Detail
We’ve opened the hood on every major category of enterprise software. Learn about thousands of features and functions, and how enterprise software really works.
Get free sample report

Compare Software Solutions
Visit the TEC store to compare leading software solutions by funtionality, so that you can make accurate and informed software purchasing decisions.
Compare Now
 

 red hat linux bar nd rma adanm


Set Yazilim
1993 yılından beri edindiğimiz deneyim ile butik hizmet veren bir teknoloji firması olarak yurtiçi ve yurtdışındaki birçok kurum ile yazılım projeleri

red hat linux bar nd rma adanm  size özel çözümler sunuyoruz. RED : Dikey İş Çözümleri Platformu Tüketici Finansmanı, Perakende, Tarım ve Hayvancılık sektörlerinin spesifik ihtiyaçları için geliştirdiğmiz uygulamalarla, tüm özel ihtiyaçlarınıza cevap veren özgün dikey çözümler sunuyoruz. ORANGE : Proje Bazlı Dışkaynak Hizmetleri Belirli bir şartname çerçevesinde bizlere ilettiğiniz projelerinizi tüm kaynak kodları ve hakları ile birlikte analiz ediyor, size uygun özel yazılımlar geliştiriyor

Devamı…


RFP Şablonları Araştırın

TEC RFP şablonlar,40’dan üzerinde yazılım kategorileri ve binlerce özellikleri ve işlevleri listeler. Endüstrideki en kapsamlı gereksinimler / işlevsellik listeleri alın.

Şimdi araştırın
Yazılım Çözümleri Karşılaştırın

Binlerce genelinde çözümlerin Özellikleri ve işlevleri berabar karşılaştırın. TEC Karşılaştırma Raporlar, size çok daha fazla ayrıntı bilgi veriyour.

Şimdi karşılaştır

Ilgili Belgeler » red hat linux bar nd rma adanm

Linux'un yumuþak Side bak gel?


Üç donaným üreticileri, Linux sunucularýn ölçeklenebilirlik ve yönetilebilirlik yükseltmeye çalýþýrken, New York LinuxWorld de büyük Linux sunucu giriþimleri açýkladý.

red hat linux bar nd rma adanm  Internet Sunucusu sunuyor   sunucu Red Hat 6.1Linux iþletim sistemi ile serisi ve geliþtirilmiþ bir versiyonu   bir yüzde 70 performans artýþý sunabilir Apache Web sunucusunun,   Greg Estes, geniþ bant ve internet ürünleri baþkan yardýmcýsý.   SGI sunan, Internet iþletmeler için kutunun dýþýnda kullanýmý daha kolay olmasý tasarlanmýþtýr   Estes söyledi. Linux ve Apache ek olarak, Internet Sunucusu açýk diðer vardýr   kaynak yazýlým ve sunucu üzerinde Devamı…

Red Hat Linux Hakimiyeti Zayýfladý


Red Hat hala Linux pazarý kontrol, ama þimdi bazý SuSE rekabet, Caldera ve TurboLinux oluyor.

red hat linux bar nd rma adanm  Red Hat Linux Hakimiyeti Zayýfladý Red Hat Linux Hakimiyeti Zayýfladý R. Krause - Temmuz 5, 2013 Read Comments Red Hat Linux Hakimiyeti Zayýfladý          R.         Krause          - Eylul         13, 2000 Etkinlik         Özet       göre         IDC nin son rakamlara, Red Hat hala 1. distribütörü oldu         % 48 pay ile geniþ bir marj ile 1999 yýlýnda Linux iþletim sistemi,         en kopyalarý sevk. Bir Alman Devamı…
red hat linux bar nd rma adanm   Devamı…

Küçük Ýþletmeler Ýçin ERP Yolu - Bölüm 1: Araþtýrma


Araþtýrma, deðerlendirme ve seçimi: En danýþmanlarý bir yazýlým uygulama projesi öncesinde üç aþamada olduðu konusunda hemfikirdir. Bu üç parçalý makale küçük iþletmelerin daha iyi ne gerek anlamak ve onlar için en iyi ürün ve satýcý bulmak nasýl yardýmcý olacak ipuçlarý ve gerçek hayatta örnekler vererek, her biri anlatacaðýz.

red hat linux bar nd rma adanm  her biri ne kadar sürede bir yere not edin . Ýþte bir örnek: Þekil 1 :. Bir þirkette ana faaliyetleri açýklayan Matrix Tabii ki , istisnalar olacaktýr. Orada insanlar sadece ayda bir kez ya da daha az sýklýkla yapmak þey vardýr ve her zaman her bir faaliyet için yaklaþýk tam olarak ne zaman kolay deðil. Yine de, sizin ve çalýþanlarýnýzýn bunlarý gerçekleþtirmek için ortalama süre ne ana iþlemleri ve ne olduðunu bilmeli. Listeden ile bittiðinde, en önemli faaliyetleri var Devamı…

Fiyatlandýrma Yönetimi Kullanýcý Öneriler


Fiyat yönetimi gelir (birkaç yüzde) ve brüt kar marjý (hatta bir sayýsýz yüzde) geliþtirmek olabilir, ama fiyat yönetimi uygun maliyet bilgi ve talep yönetimi ile entegre edildiðinde gerçekten inanýlmaz faydalarý sadece gelmelidir.

red hat linux bar nd rma adanm  için ihtiyacý. Yazarlar Hakkýnda Predrag Jakovljevic TechnologyEvaluation.com (TEC) ile bir baþ analisti olan , kurumsal uygulamalar piyasaya odaklanarak. O bir güç BT / ERP kullanýcý, hem de bir danýþman / uygulayýcýsý ve piyasa analisti olarak birkaç yýl da dahil olmak üzere, imalat sanayi deneyim yaklaþýk yirmi yýl vardýr. O Belgrad, Yugoslavya Üniversitesi nden makine mühendisliði alanýnda lisans derecesine sahiptir, ve o da APICS tarafýndan üretim ve stok yönetimi (CPIM) Devamı…

Baþarýlý Konumlandýrma üç Cs: Rekabet


Tüm rakip olarak ayný konumda ya da benzer bir pazarlama-kullanarak, ve bilmeden en ölümcül günah önlemek öðrenin.

red hat linux bar nd rma adanm  tutun: . Onlar deðil Nerede Hit pazarlamacýlar rekabet puan nasýl özetlenebilir konumlandýrma, erken beyzbol büyük Wee Willie Keeler (yaþam boyu averaj .345) keþfetti Çok önce: Vur nerede ain t. sizin B2B yazýlým konumlandýrma olarak , rekabet ayrý kýlan benzersiz talebinde anlamýna gelir. Onlar oyuncularýnda oynuyor gibi diðer çocuklar görünmesini saðlar Tabii ki, iyi yerleþtirilmiþ vurmak gibi, hatta daha iyi. Bunu nasýl yaparsýnýz? Sezgisel, cevap açýktýr: Devamı…

Konumlandýrma bir Mesaj Stratejisi Ýle Baþlayan


Business-to-Business (B2B) yazýlým pazarlama, konumlandýrma önemi hakkýnda çok az tartýþma alýrsýnýz. Henüz birkaç B2B yazýlým þirketleri böylece kendilerini rakiplerinden ayrý ayarlamak için baþarýsýz, iyi yaparým. Orada bu boþluðu birçok nedeni vardýr ve bu sütunda ürün veya hizmet için etkin, zorlayýcý mesaj stratejileri oluþturma iþ süreci anlatarak büyük bir bir doldurmak yardýmcý olacaktýr.

red hat linux bar nd rma adanm  yapma çekim mesafesi konum. nereden baþlayacaðýmý? tefsir için antik Yunan özdeyiþi senin ürün ve müþteri bilin. Acýmasýz olun. Hayýr hüsnükuruntu, tahmin veya geleneksel bilgelik. Sonunda, ürün ve potansiyel müþteriler hakkýndaki gerçeði hakkýndaki gerçeði arasýndaki kavþak göreceksiniz. Eðer doðru ve zorlayýcý müþterilerinizin sorunlarýný ve ihtiyaçlarýný karþýlamak için benzersiz yeteneði açýklayan bir mesaj stratejisi geliþtirdik zaman konumlandýrma Devamı…

Conviction Baþarýlý Konumlandýrma Sürecinde Maddi Olmayan Duran olan


Sen ustaca konumlandýrma iþlemi sýrasýnda kaçýnýlmaz eleþtiri iþlemek için inanç gerekir. Aksi takdirde, farklý bir þey Birisi size meydan her zaman denemek için olasýdýr. Bu durum gerek yoktur. Bir deðerlendirme kriteri içeren bir konumlandýrma iþlemi kabul edilmesi.

red hat linux bar nd rma adanm  gerekir. Yok bu fikirleri reddetmek. Ama biz bu süreçte önde atlama konum. Bir mesaj stratejisi geliþtirmek için bir ekip bir araya koymadan önce, çok araþtýrma tamamlanmýþ ve belgelendirilmesi gerekir. Baþarýlý konumlandýrma müþterilerinize, rakiplerinizi ve kanal tam bir anlayýþ gerektirir (size satmak-ya nasýl, doðrudan veya yoluyla ortaklarý ve katma deðerli satýcýlar [VAR]). Eðer ürün veya hizmet için bir konumlandýrma beyaný ve mesaj stratejisi geliþtirmeye Devamı…

IBM Aletleri içine Linux Bastýrýyor


IBM Corp Pazartesi günü að bilgisayar terminalleri çizgisini þimdi alternatif yazýlým sistemi Linux üzerinde çalýþtýrabilirsiniz söyledi.

red hat linux bar nd rma adanm  forum   donaným. Biz   mantýklý nerede kesinlikle Linux benimsiyor, Irving Wladawsky-Berger, dedi   teknoloji ve IBM in kurumsal sistemler ünitesi için strateji baþkan yardýmcýsý.    Biz daha iyi bir iþletim sistemi yapmak için Linux topluluðu ile çalýþýyoruz.       Ince istemci IBM Að Station Serisi 2.200 ve 2.800 Linux-sertifikalý bir aile geniþletiyor   Onun ThinkPad dizüstü bilgisayarlar, IntelliStation iþ istasyonlarýna dahil olmak üzere IBM bilgisayarlar, Devamı…

Inprise / Borland Açýk Kaynak Onlarýn Veritabaný Kanunu'na Diðer Bayiler Zorluklar


Açýk kaynak kendi SQL veritabanlarý için diðer veritabaný sunucularý meydan okuyacak bir hareket, Inprise / Borland Corporation, onun Interbase 6 çapraz platform SQL veritabaný için kaynak kodu yayýnladý duyurdu. Linux, Windows NT, ve Sun Solaris dahil olmak üzere birden fazla platformda, üzerinde veritabaný saðlayacak, ücretsiz olarak veritabaný kullanýlabilir hale, ve ayrý bir þirket haline Interbase bölümü kapalý dönmeye.

red hat linux bar nd rma adanm  en VA Linux ve Red Hat, Inprise / Borland tarafýndan bu hareket olmasý muhtemeldir   güçlü bir pazar etkisi. Yatýrýmcýlar zaten için onlarýn onayýný göstermiþtir   Inprise 13 15/16% 26 kadar kapanýþ hisse ile, hareket. Diðer küçük bir veritabaný   Bu Progress Software olarak satýcýlarý (olan sürüm 8.3b veritabaný taþýdýk olmuþtur   Red Hat Linux 6.0) muhtemelen açýk kaynak için hareket dikkate almak gerekir.    Kullanýcý   Öneriler   Veritabaný Devamı…