X
Software Functionality Revealed in Detail
We’ve opened the hood on every major category of enterprise software. Learn about thousands of features and functions, and how enterprise software really works.
Get free sample report

Compare Software Solutions
Visit the TEC store to compare leading software solutions by funtionality, so that you can make accurate and informed software purchasing decisions.
Compare Now
 

 paket koklama


İş Yazılımınız İşlerinizi Sınırlıyor mu?
Bilgi teknolojisi ile her türden iş yazılımlarının hızlı gelişimi daha öncesinde erişilemeyen, hatta hayal bile edilemeyen imkanları işletmelere ve diğer

paket koklama  modifikasyon yapmanın veya yeni paket satın almanın gereği yoktur (meslektaşım Jorge Garcia’nın “Vaka Bazında Sendrom” üzerine yazdığı makaleye bakınız). Zaman içinde ne kadar çok iş süreci tekrar edilebilir haldeyse, bunlar otomatik bir sistem tarafından çalıştırılmaya o kadar müsaittir. Ancak yazılımınızın muhtemel her durumla asla baş edemeyeceğini ve yalnızca manüel olarak veya başka araçlar kullanılarak yapılabilecek standart dışı, farklı süreçlerin

Devamı…


RFP Şablonları Araştırın

TEC RFP şablonlar,40’dan üzerinde yazılım kategorileri ve binlerce özellikleri ve işlevleri listeler. Endüstrideki en kapsamlı gereksinimler / işlevsellik listeleri alın.

Şimdi araştırın
Yazılım Çözümleri Karşılaştırın

Binlerce genelinde çözümlerin Özellikleri ve işlevleri berabar karşılaştırın. TEC Karşılaştırma Raporlar, size çok daha fazla ayrıntı bilgi veriyour.

Şimdi karşılaştır

Ilgili Belgeler » paket koklama

Açık Kaynaklı İş Zekası: Dipten Gelen Dalga


Mevcut ekonomik iklim içinde, kuruluşlar tüm kurumsal yazılımlarla ilgili masrafları incelemek ve akılcı hale getirmek zorundadırlar. Doğrudan bir sonuç olarak, açık kaynaklı iş zekası (BI) hem yeni hem de var olan BI uygulamaları için önemli bir tercih olarka ortaya çıkmaktadır. Birçok analizci tarafından yapılan araştırmalar bunun gelişiminin şimdiye dek göz ardı edildiğini belirtiyor olsa da, açık kaynaklı BI hızla büyümektedir. Açık kaynaklı BI çözümlerinin geleneksel BI ortamlarıyla iyi bir şekilde entegre olduğu ve bunların eksiklerini tamamladığı çoktan kanıtlanmıştır. Açık kaynaklı BI tedarikçileri, kendi çabalarıyla rekabetçi teknolojiler önermekte ve maliyet tasarrufuna dair su götürmez avantajlar sunmaktadırlar.

paket koklama  iyi bilinen açık kaynaklı paket, Linux işletim sistemini, Apache hipermetin aktarma protokolü (http) Sunucusunu, MySQL veritabanı yönetim sistemini ve PHP, Perl ve Python dahil programlama dillerini oluşturan LAMP çözüm dizisidir. Açık Kaynak ve İş Zekası: Kesişim Noktası Açık kaynaklı uygulamalar” çerçeveler veya kütüphaneler biçiminde açık kaynaklı yazılımlar kullanan sistemleri tarif eden bir terimdir. Telif müsaadeli lisanslar kuruluşların açık yazılımlarla Devamı…

Bilgi Güvenliði Güvenlik duvarlarý Piyasasý Raporu Part One: Market Genel Bakýþ ve Teknolojik Altyapý


Güvenlik duvarý pazar bilgi güvenliði pazarýnýn olgun ve rekabetçi bölümdür. Tüm fiyat aralýklarý çok sayýda satýcýlarý ve güvenlik duvarlarý seçim ile, BT karar vericiler özellikle seçici olmalýdýr. Bu rapor yarýþmacýnýn uzun listeden ürün seçimi için bir pazar bakýþ ve bazý kriterler sunuyor.

paket koklama  protokolü (IP) , derin paket inceleme (DPI) , saldýrý tespit , açýk sistem baðlantý (OSI) , virüs , ABD Menkul Kýymetler Borsa Komisyonu , John Chambers Gil Shwed , John Krien , John Thompson , NetScreen Teknolojileri , VoIP , uygulamaya özel entegre devreler , ASIC /> Bilgi Güvenliði Güvenlik duvarlarý Piyasasý Raporu Part One: Market Genel Bakýþ ve Teknolojik Altyapý Laura Taylor - Temmuz 5, 2013 Read Comments Yönetici Özeti güvenlik duvarý pazar bilgi güvenliði pazarýnýn Devamı…

Kimya Sanayi için SAP: Zorluklar ve Kullanýcý Öneriler


SAP ERP Kimya Paket Çözümü kullanarak temsil edebilir önemli bir avantaj-ama SAP potansiyel kullanýcý þirket için doðru kurumsal kaynak planlama sistemi ve paketlenmiþ iþ süreçlerini uygun bir uyum olup olmadýðýný yalnýzca.

paket koklama  kurumsal uygulamalar yazýlým sunuyor. Paket çözümler için SAP yaklaþýmýn bir tartýþma için Orta-pazar Þirketler için SAP Endüstri Çözümleri görmek . . Kimyasallar Ýþlevsellik ve SAP: doðrudan SAP ve kimya endüstrisi ile ilgili bir tartýþma için, Kimyasallar için SAP bakýn span> SAP Kimya IBU , dahil olmak üzere bir bütün olarak SAP kuþkusuz ileri-hatta bu yüzden onun karmaþýklýðý, fiyat, sertlik hakkýnda bazý zor-öldürmek inanç mücadele ve olmuþtur Bu önceden Devamı…

Bir Yönetim Açýsýndan SOA: Part One


Þirket çapýnda paket yazýlým büyük terim servis odaklý mimari (SOA) 'dir. SOA bilgi teknolojileri departmanlarý için hayatý daha kolay hale, bir þirketin yazýlým hastalýklarýn çözmek için vaat ediyor. Bu araþtýrma notu bu yeni mimari bir göz alýr ve bazý kaygýlar vurgulamaktadýr.

paket koklama  tanýmlanmýþ modelleri ya da paket teslim etmektir oldukça yakýndan baðlantýlýdýr bileþenlerinin serbest býrakýlmasý büyük ölçekli güncellemeleri daha. Iþ süreci modelleri saðlayarak, SAP modelleri iþinizin kýsýtlamalarý içinde sýðabilecek varsayarak, kalkarken ve hýzlý bir þekilde çalýþan araçlar saðlar. son zamanlarda PeopleSoft edinimi , Oracle in Proje Fusion çalýþmalara kaynaklanan yazýlým kodu birleþtirmek için çalýþýlýyor daha açýk bir ortam Devamı…

Altrec Extremes E-ticaret Alýr


Altrec lüks açýk hava eðlence pazarýnda hedef alýyor bir baþlangýç ​​e-ticaret sitesidir. Bu röportajda Altrec CTO'su þirketin altyapý dayandýðý ilk teknoloji kararlarý tartýþýr.

paket koklama    paketleri?   Geller: ticari bir paket olacaðýný algý daha hýzlý getirmek için   kadar Altrec gibi bir þirket için geçerli deðildir bazý varsayýmlara dayanmaktadýr. Ýhtiyacýmýz   göz kontrolü çok þey var ve hissediyorum ve özellikleri. Biz baþarýlý olacak çünkü   biz en uygun ortamý oluþturmak için Web bütün gücünü yararlanabilirsiniz   müþterilerimiz için. Ticari paketleri kullanarak, özelleþtirme bir sürü yapmak anlamýna gelir   ve hantal Devamı…

Depo Yönetim Ýhtiyaçlarý yanýt


Depo yönetim sistemleri ve tedarik zinciri yürütme alanýnda tedarik zinciri yönetimi için yapý taþlarý ile küçük ve büyük iþletmeler saðlamak için Adonix baðlýlýðýný en iyi örnek olabilir.

paket koklama  çoklu taþýyýcýlar kullanarak küçük paket gönderiler büyük günlük hacimleri ile ilgili þirketlerin parsel tezahür yetenekleri otomatik hale getirmek için tasarlanmýþtýr. Yani, depolar giderek düþük miktarda sipariþ nakliye, ancak satýr öðeleri büyüyen çünkü, küçük koli taþýmacýlýðý (SPS) yönetim sistemleri daha da önem tam teþekküllü WMS / ulaþým yönetim sistemleri daha olabilir , özellikle yüksek hacimli ve karmaþýk düzeni profilleri yapmak için bazý Devamı…

Kurumsal Teþvik Yönetimi Lideri Zorluklarý ve Tepki


Kurumsal teþvik yönetimi geliþmekte olan bir alandýr, ve oyuncular bir dizi pazar girdiniz. Callidus son zamanlarda müþterilerine woo ve geliþmekte olan bu alanda hayatta kalmak için her iki yeni stratejik hizmet programlarý tanýtarak hizmet teklifleri geniþletti.

paket koklama  mevcut müþterilere aþaðýdaki üç paket hizmet teklifleri yararlanabilirler: iþlemlerini analiz ve deðerlendirme, deðiþim yönetimi ve teþvik optimizasyonu. Baþka bir hizmet programý, Analytics Servisi s, çünkü satýþ ve finans elinde kritik veri ve bilgi yerleþtirmek için kabiliyetini hýzla Callidus deðerini fark müþteri TrueAnalytics olmalýdýr yöneticileri, yöneticiler ve analistler. Bu amaçla, Callidus Yazýlým hýzlý daðýtým ve abonelik daðýtým modelleri Devamı…

Sage Grup Çimento ACCPAC ve Softline Devralmalar ile onun KOBÝ Liderlik mý? Bölüm Beþ: Ortak Çaba Pazar Etkisi


"Seçim özgürlüðü" ve "açýklýk" mantra En iyi ve ileriye dönük ortak bir çaba için iyiye iþaret ACCPAC, her iki tarafýndan baðýmsýz olarak itiraf, ama ACCPAC de Sage / En Ýyi koleksiyonuna birçok eksik parça getiriyor edilmiþtir.

paket koklama  , küçük iþletme muhasebe paket , küçük iþletme muhasebe programlarý , küçük iþletme muhasebe yazýlýmý karþýlaþtýrma , küçük iþletme muhasebe yazýlým inceleme , küçük iþletme muhasebe yazýlým deðerlendirme , küçük iþletme muhasebe çözümleri , küçük iþletme yazýlým , küçük iþletme yazýlým muhasebe /> Sage Grup Çimento ACCPAC ve Softline Devralmalar ile onun KOBÝ Liderlik mý? Bölüm Beþ: Ortak Çaba Pazar Etkisi P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Devamı…

VPN Sýcak mý, ama Nedir bunlar?


Sanal Özel Að (VPN) pazar büyüyor. Çok farklý bir VPN ne fikirleri ve nasýl bunlarý uygulamak için vardýr. Bu makalede, ses VPN ürünleri ve hizmetleri ne ve pazar olgunlaþtýkça ne olacaðýný açýklar.

paket koklama  düþünebilirsiniz. X.25, erken internet paket anahtarlama protokolü, ve bir kez VPN bugün uygulanmaktadýr nasýl benzer ortak aðlarda sanal özel devreler kullanýlan Ýnternet WAN baðlantýlarý, temel taþý. Ancak, son yýllarda, X.25 VPN fýrsatlarý için kapý açma, öncelikle nedeniyle bu tür Frame-Relay gibi hýzlý teknolojileri, ABD de çok az kullaným gördü. Kuþkusuz, VPN sýcak. Ama nedir? Çoðu uzman Sanal Özel Að için kýsaltma açýlýmý olduðunu kabul edecektir , ancak, Devamı…

Sage Grup Çimento ACCPAC ve Softline Devralmalar ile onun KOBÝ Liderlik mý? Bölüm Üç: ACCPAC Back-Ofis Ürünleri Donaným


ACCPAC PRO serisi ve Advantage serisi ürün geliþtirmek için devam ediyor.

paket koklama  , küçük iþletme muhasebe paket , küçük iþletme muhasebe programlarý , küçük iþletme muhasebe yazýlýmý karþýlaþtýrma , küçük iþletme muhasebe yazýlým inceleme , küçük iþletme muhasebe yazýlým deðerlendirme , küçük iþletme muhasebe çözümleri , küçük iþletme yazýlým , küçük iþletme yazýlým muhasebe /> Sage Grup Çimento ACCPAC ve Softline Devralmalar ile onun KOBÝ Liderlik mý? Bölüm Üç: ACCPAC Back-Ofis Ürünleri Donaným P.J. Jakovljevic - Temmuz Devamı…