X
Software Functionality Revealed in Detail
We’ve opened the hood on every major category of enterprise software. Learn about thousands of features and functions, and how enterprise software really works.
Get free sample report

Compare Software Solutions
Visit the TEC store to compare leading software solutions by funtionality, so that you can make accurate and informed software purchasing decisions.
Compare Now
 

 on uc veritaban geli tirme


IBM Nesnelerin İnternetine Yönelik Yeni Teknolojisini Açıklıyor
IBM kuruluşların dünya genelindeki milyonlarca mobil aygıt ve sensörlerle iletişim kurmasına yardımcı olmak için tasarlanan yeni bir uygulamanın tanıtımını

on uc veritaban geli tirme  zorundayız. Bir süredir bazı ön projelerimiz için IBM MessageShift’i test etmekteyiz ve aygıtlarla ötesine ulaşmamızda bize yardımcı olabilecek kapasiteler heyecanımızı kamçılamakta. IBM’den gelen bu hamle veri derlemesine, özellikle makineler tarafından üretilen verilere yönelerek büyük veri portfolyosuna ait çevrimi kapatma anlamında mantıklı bir adımdır – nitekim bu TIBCO ve Streambase gibi firmaların çoktandır yaptığı bir şeydir.

Devamı…


RFP Şablonları Araştırın

TEC RFP şablonlar,40’dan üzerinde yazılım kategorileri ve binlerce özellikleri ve işlevleri listeler. Endüstrideki en kapsamlı gereksinimler / işlevsellik listeleri alın.

Şimdi araştırın
Yazılım Çözümleri Karşılaştırın

Binlerce genelinde çözümlerin Özellikleri ve işlevleri berabar karşılaştırın. TEC Karşılaştırma Raporlar, size çok daha fazla ayrıntı bilgi veriyour.

Şimdi karşılaştır

Ilgili Belgeler » on uc veritaban geli tirme

PTC KOBİ’leri İşleri için “Vazgeçilmez” Olarak Görmekte


Büyük kuruluşlarda yeni veya ikame yaşam döngüsü yönetimi (PLM) sistemlerine yönelik fırsatlar çok azken, gerek küçük gerekse orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) pazarlarından tam olarak yararlanılmış değildir. Bu amaçla PTC yakın zamanda, şirketin ürün veri yönetim (PDM) yazılımı olan PTC Windchill PDM Essentials’ın çıkışını duyurmuştur. Ürün ürün içeriklerini organize etmeleri ve yönetmeleri için küçük işletmelere eşzamanlı mühendislik hizmetleri götürmeyi amaçlamaktadır. Böylelikle bu işletmeler yeniden kullanılan tasarımları geliştirebilecekler, farklı konumlardan ürün bilgilerine olan erişimi genişletebilecekler ve tasarım versiyonları ile piyasaya sürme süreçleri üzerindeki denetimi sağlamlaştırabilecekler. PTC Windschill PDM Essentials’ta öne çıkan hususlar şunlardır:

on uc veritaban geli tirme  aydan bu yana ürünün ön satışlarını yapmakta. Nitekim anlattıklarına göre, PTC’nin resmi olarak KOBİ PDM ürününü satışa çıkarmasıyla, ürünün çıkmasını bekleyen bu müşterilere satışları gerçekleştirmişlerdir. Diğer kanal üyeleri de yakında onu takip edecektir. Devamı…

Küçük ve Orta ölçekli işletmeler için insan Kaynakları


Bir küçük ve orta ölçekli işletmeler (SMB) bir büyük kuruluş ayırt birçok özelliklerinden biri, çalışanların sayısıdır. Küçük kabul edilir bir iş 100 kişiye istihdam; bir orta boy işletme bir 100 ile 999 çalışanlar arasında yaşıyor. Büyük bir kuruluş, yan kuruluşları, birlikte çok sayıda uygulama sistemlerini kullanarak 1000'in üzerinde çalışanı vardır.

on uc veritaban geli tirme  satın almak KOBİ'ler için önemlidir. Ayrıca, büyük işletmelerin rekabet edebilir durumda kalmak için KOBİ'ler satıcılarının yazılımlarını daha küçük bir BT bütçe göre fiyat ve SMB gereksinimleri karşılamak için güvenmek gerekir. Bir SMB uygulanması için insan kaynakları sistemi türüne gelince büyük bir kuruluş olduğunu seçmek için aynı seçenekleri vardır. Örneğin, bir SMB diğer işlemleri ve sistemleri ile birlikte kullanmak için bir all-in-one (veya Devamı…

Veritabaný agnostik Kurumsal Uygulamalar Out Yolunda Neden


Middleware agnostisizm geleceðin dalgasý ve veritabaný platformu uygulamanýn bir parçasý haline geliyor. Bu nedenle kurumsal uygulamalar sunucularý kuruluþlara katman seçenek daha geniþ bir yelpazesi sunuyoruz giderek daha önemli hale gelmiþtir.

on uc veritaban geli tirme  en iyisi olduðu göz önüne alýndýðýnda olmasýna raðmen, soru uygulama sýký veritabaný ile entegre olup olmadýðýný kalýr. Veritabaný agnostisizm olarak bilinen geleneksel yaklaþým, , kullanýcý baðýmsýz bir uygulama ve bir veritabaný seçmenizi saðlar. Bu yaklaþým ilk baþta iyi görünse de, bu sistem performans ve esneklik kurban. Bunun nedeni birden fazla veritabaný destek olduðunu, yazýlým satýcýlarý kullanmak için uygulama için veritabaný özellikleri en Devamı…

Bir Uygulama Ürün deðiþtirme mi?


Bir uygulama ürün deðiþiklikler söz konusu olduðunda, kötü, iyi ve çirkin vardýr. Gözlerinizi açýk, dikkatli deðiþiklik süreci girin.

on uc veritaban geli tirme  kadar büyük tanýmlayan bu önemli kararlar yönetim yardýmcý olur. Birçok uygulamalarý NO DEÐÝÞÝKLÝKLER mutlak bir politikasý ile baþlar! Buna uyulmasý eðer bu harika. Ancak bu tüm uygulamalarýn küçük bir azýnlýktýr. Mutlak politikasý birkaç istisna dýþýnda biter. Mutlak politikasýnýn sonucu hala çok olumlu, bu yapýlýyor kadar sonunda yapmak bu deðiþiklikler sayýsý ve karmaþýklýðý en aza indirir. Deðiþiklikler Neden Peki neden bir kurumsal bir uygulama ürün Devamı…

Ticaret Bir: Baðlantý Geliþtirilmiþ


ELink 2.000 toplantýsýnda, Ticaret Bir iki yeni ortaklýklar / baðlantý geliþtirmek için tasarlanmýþtýr ittifaklar açýkladý.

on uc veritaban geli tirme    iliþkileri baðlantý ve senkronizasyon önemini konuþmak    satýn almak ve denklemin satmak her iki tarafýnda. Baðlantýlarý çalýþmak ve eðer   veri hýzý uygulama ve artýþ iþbirliði, sonuçlar yardýmcý olabilir   Ticaret Bir için olumlu olacaktýr.   Bu duyuru etkisi diðer kuruluþlarýn hýzlandýrmak için zorlayabilir   pazar stratejileri. mySAP.com s Pazarý nerede açýk bir çerçeve sundu   müþteriler diðer deðiþim ile baðlayabilirsiniz. Eðer Ticaret Devamı…

SSA: hayatta kalmak için sistem entegratörü haline Geliþen


En SSA Portföy stratejisi best-of-cins 3. parti kurumsal uygulamalar ile çekirdek ERP ürünleri çevreleyen ve sistem entegrasyonu hizmetleri saðlamak ve çevresinde desteklemektir. SSA yavaþ yavaþ önümüzdeki 3 yýl içinde, gibi saf bir ERP satýcý aksine, bir sistem entegrasyonu saðlayýcý olarak kendini dönüþtürecek. O zamana kadar, biz hizmet ve destek gelirleri en SSA toplam gelirlerinin% 80 kadar katkýda inanýyoruz.

on uc veritaban geli tirme  olasýlýk).    Biz       SSA önümüzdeki 18 ay (% 70 olasýlýkla) içinde kazanýlan olacaðýna inanýyoruz.       Potansiyel devralacaklara Computer Associates (içerebilir it would hangi       ) kurulu bir hizmet gelir akýþý saðlamak, Siebel Systems veya i2 (için       bu arka uç ERP yeteneði) ve Great Plains veya Lawson saðlayacak olan       Yazýlým (güçlü bir üretim ile bir ürün sunmak hangi için       ve daðýtým iþlevleri).    Yýl Devamı…

Kurumsal Kaynak Planlama Alanýnda Legacy Sistemleri Gençleþtirme katkýda bulunmak


Servis odaklý mimari üzerine odaklý, Küresel SSA hala kullanýcýlarýn uygulamalarý modernize ederken, kadar olabildiðince kullanýcýnýn yatýrým korumak için sözünü yapýþmasýný gibi görünüyor.

on uc veritaban geli tirme  esneklik saðlayan için çok önemlidir. Açgözlü satýcýlarý için, elde etme maliyeti düþürücü yararý vardýr; hala bu bileþenlerin deðiþtirilebilir doða korurken onlar, daha fazla iþlevsellik bir yükseltme yolu ile, olmayan özel olan bileþen parçalarý monte edebilirsiniz (kendi standartlarýna dayalý kalitesi nedeniyle) . Fikir mevcut bileþeni deposundan monte edilemez sadece ne yeniden inþa etmektir. SOA bir farklý bileþenlerden kompozit çözümler monte sayede Devamı…

Tedarik Zinciri Yönetimi Birbirine Tedarik Aðlarý doðru Geliþen mý


, Ticaret ortaklarý ile daha yakýn iþbirliði için tedarik zinciri yönetimi süreçlerini optimize iþletmelerin birbirine baðlý þebeke olarak birlikte hareket etmek gerekir. Hizmet odaklý mimari geliþimi gibi að tedarik zincirleri karakterize gerekli esneklik ulaþmada önemli olacaktýr.

on uc veritaban geli tirme  Tedarik Zinciri Yönetimi Birbirine Tedarik Aðlarý doðru Geliþen mý Tedarik Zinciri Yönetimi Birbirine Tedarik Aðlarý doðru Geliþen mý Michael Bittner - Temmuz 5, 2013 Read Comments Arkaplan Tedarik Zinciri Etkinlikler Ticaret Ortaklarý arasýnda Að Süreçlere Doðrusal Etkileþimleri ötesinde Olgun web tabanlý tedarik zinciri yönetimi geliþen ile birlikte ticari iþlemler ve iþ-to-Business iletiþim yapma önemli bir aracý olarak Web geliþi, (SCM) teknolojisi, að tedarik zinciri Devamı…

Özelleþtirme Karmaþýklýk Sürücüler - Bu, Tasarým Satmak Zor ve "Basit" Ürünler üretin Neden


Bu counterintuitive görünüyor, ancak üreticilerin özelleþtirme yüksek düzeyde tanýtmak zaman, satýþ tasarýmý, ve "basit" ürünler gibi görünen üretme süreci þaþýrtýcý derecede karmaþýk hale gelir. Nasýl yapýlandýrýlmýþ ürünlerin üreticileri, kendi süreçlerini bu karmaþýklýðý ele maliyetini azaltmak ve müþteri yanýt artýrabilir?

on uc veritaban geli tirme  model sedan istiyorum, ama ön bacak boþluðu dört inç ile bana verin söyleyerek düþünün, takometre, çizgi solunda taþýndý ve yolcu tarafýnda ek bir bagaj açma kolu ile. Ne bulur otomotiv sektöründe, onlarýn ürünlerini birçok özellik ve seçenekleri sunarken, gerçekten özel ürünler saðlamada önemli sýnýrlamalar olmasýdýr. Ama istekleri bu tür pencere, kapý, mutfak veya banyo dolaplarý, ofis mobilyalarý ve hidrolik valfler gibi bazý endüstriyel ekipman gibi son Devamı…

Geliþtiriciler Up Bacak Give Palm


Palm, Inc tasarýmcýlarý ve geliþtiricileri piyasaya Palm tabanlý ürünler getirme miktar ve hýzýný artýrmak için yeni bir giriþim duyurdu.

on uc veritaban geli tirme  rolleri , ms proje yöneticisi , erp sistemi , microsoft proje yöneticisi , erp çözümü , web proje yönetimi , tedarik zinciri yönetimi sistemi , proje yönetim þirketleri þirket yönetimi proje , projenin temelleri yönetimi , proje yönetim araçlarý , ERP uygulama , ücretsiz proje yönetim yazýlýmý , yazýlým proje planý , çevik proje yönetimi , tedarik zinciri optimizasyonu proje planlama þablonu , proje yönetimi dersleri , proje yönetimi ders çevrimiçi , Web tabanlý proje Devamı…