Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » gui ayr ld


Geac Survive ayrýþýr
Geac, bir mücadele Kanada kurumsal uygulamalar satýcý onun beyaz þövalye bulamadý. Bu olacak, þu an için, geniþ müþteri tabaný içinde daha fazla kargaþa neden olabilir onun azalan kaynaklar, doldurmak için iþ parçalarý satmak zorunda. Þirket tümden kalan bütün ürün için strateji devletlerin kadar þeyler yerleþmek olmaz.

gui ayr ld  GMOK sistemi 21,GMOK yazýlým,GMOK bilgisayar,GMOK bilgisayar þirketi Devamı…
Kesikli Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help manufacturers handle jobs such as or...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » gui ayr ld


Ayrýlýkçý, Moveover Veya Line Standý
Ayrýlýkçý Çözümler yakýn zamanda MarketMover programý sunmak için önde gelen teknoloji saðlayýcýlarý ile ortaklýðýný duyurdu. Yeni platform çözümü online B2B pazarlarý hýzlý baþlatmak teþvik etmek için tasarlanmýþtýr.

gui ayr ld  Seçim yazýlýmý,karar destek yazýlýmý,portal yazýlýmý,B2B pazarlarý,B2B portallar,yazýlým satýcýlarý deðerlendirme,B2B endüstriyel,B2B pazar,ERP deðerlendirme,B2B portal,yetenek yönetimi yazýlýmý,erp seçimi,ERP seçim kriterleri,B2B reklam,varlýk yönetim sistemi Devamı…
SAP TopTier Ayrýca Onun Ufuklar geniþletmek Satýn Aldý
Kurumsal portallar ve entegre iþ zekasý varlýðýný artýrmak için tasarlanmýþ bir hareket, SAP AG nakit yaklaþýk 400 milyon ABD Dolarý için TopTier Yazýlým satýn almak için bir anlaþma duyurdu. TopTier ürünleri zaten SAP'nin SAP Ýþyeri ile entegre, bu nedenle satýn alma aðrýsýz olmasý ve hisse baþýna SAP 2001 yýlý kazançlarý üzerinde çok az olumsuz etkiye sahip olmalýdýr.

gui ayr ld  Erp ürünleri,Web ERP,sap kitaplar,erp çevrimiçi,talep üzerine ERP,sap danýþmanlarý,sap bi iþ ilanlarý,erp yazýlým þirketleri,erp araçlarý < > erp yazýlým sistemi,erp çözümleri,sap iþ arama,kitaplar erp,sap iþ ilanlarý,giriþ seviyesi sap iþ ilanlarý,ERP yazýlýmlarý Devamı…
Görev ayrýlýðý ve Sarbanes-Oxley Uyum Sorunlarý Rolü
Sarbanes-Oxley Yasasý (SOX) halka açýk firmalarýn muhasebe ve raporlama uygulamalarý düzenleyici standartlara uygun olduðunu göstermek için gerektirir. SOX Bölüm 404 bu mevzuatýn görev-önemli bir yönü ayrýlmasý ve bu makalenin odak kavramý ve uygulama giderir.

gui ayr ld  Sarbanes-Oxley Yasasý,SOX,uyum <görev> ayrýlýðý,SOD,iþ süreci þeffaflýk,muhasebe yöntemleri,muhasebe ilkeleri,GAAP,Norwalk Anlaþma,UFRS,COBIT,ISACA,orta ölçekli iþletmeler için küçük,SMB,sahtekarlýk önleme Devamı…
Vizyon Berraklýk: Nortel tarafýndan Amdocs satýldý netleþtirin
Amdocs Yönetimi Limited 200 milyon ABD dolarý için Nortel'in netleþtirin iþ varlýklarýný satýn almak için Nortel Networks ile anlaþtý açýkladý. Nortel bugünkü vizyonu doðrultusunda olmayan iþ birimleri jettisoning edilir. Kim Amdocs ve onlarýn yeni elde CRM paketi ile ne planlýyorsunuz?

gui ayr ld  Erp ürünleri,efrontoffice açýklýk,dox stok,sistemleri CRM,sistemi CRM,Microsoft ERP,en iyi CRM,ERP sistemleri,açýklýk crm,yazýlým crm,clarifycrm,web tabanlý ERP,ERP uygulamalarý,erp çözümü,erp yazýlýmý Devamı…
BI Pazar Konsolidasyon ERP Pazar Konsolidasyon ile karþýlaþtýrýldýðýnda
BI pazar konsolidasyonu için olgun, ama mutlaka ERP durumunda olduðu gibi kýt kalan pazar payýný yakalayan, ancak en eksiksiz CPM portföyü toplayan nedenleri için daha çok nedeni için.

gui ayr ld   Devamı…
QAD Inc: Dikey Odak Sanatý
QAD küresel servis ve destek küresel çok yerinde uygulama ve kalite kolaylýðý rekabetçi. Ancak, QAD finansal pozisyonu, son 18 ay içinde önemli ölçüde aþýndýrdý ve QAD ürünleri deðerlendirerek kuruluþlarýn orta dikkatli ve Þirket tutarlý, karlý finansal durumu kavuþur sadece kadar mevcut iþlevselliði düþünmelisiniz.

gui ayr ld        bir grafik kullanýcý arayüzü (GUI) ve karakter-tabanlý arayüz hem       bu bitki düzeyinde kullanýcýlarla hala ezici bir çoðunlukla popüler.    Satýcý   Zorluklar       Þirketin mali durumu, son 18 ay içinde önemli ölçüde kaybetmesine sebep oldu       azalmýþ lisans gelir ve aþýrý Ar-Ge kombine etkileri nedeniyle       kendi eQ sistemi için maliyetleri (toplam gelirin% 26) (bkz. Þekil 1 ve 2 -. QAD A.Þ.       -) Yýllýk ve Aylýk Devamı…
Bir ERP Bayii, onun Güçlü Veli Destek ile, Hizmet Olarak Yazýlým takýmlarý
Glovia kullanýcý þirketler þu anda kullandýðýnýz çeþitli iþ sistemleri baðlantý ve entegre bir üretim hizmet platformu olmayý umuyor. Satýcýnýn yazýlým-as-a-hizmet sunan oraya almayý planladýðý yollarýndan biridir.

gui ayr ld  uyum içinde olduðunu. Yeni GUI metafor önemli ölçüde netlik düzeyini artýrýyor, navigasyon hýzýný hýzlandýrýr ve içerik bilgi akýþýný kontrol eder. Ýkinci fonksiyonel açýdan geliþmiþ parçalý yapý ile büyük planlama geliþmeler, zamanlama, ve neredeyse gerçek zamanlý yürütme yetenekleri oluþturur. Yani, kurþun kez þimdi gün veya saat olarak ifade edilebilir, sabit teslim süreleri on beþ dakika kadar az birimlerinde ayarlanabilir ve deðiþken teslim süreleri hesapla Devamı…
Sunucu Platform Durum Analizi: IBM AS/400
Müþteriler IBM AS/400 'in güvenilirlik, istikrar ve güvenlik deðer. Ancak, etkileyici performans ve iþlevselliðini geniþletmek için baðýmsýz yazýlým satýcýlarýnýn kullanýmýna raðmen, AS/400 algý onun eski bir teknoloji muzdarip.

gui ayr ld  dizi vardýr. ISeries Navigator GUI Ayrýca ürün, Windows ile iyi entegre olabilecek þekilde tasarlanmýþtýr ve fonksiyonu bir tarayýcýdan ( ile Power5 Sürüm 3 iSeries) de artýk kullanýlabilir oldu. Ancak, bu geliþmeler yaygýn deðildir, kamu bilgi. Müþteri Gereksinimleri deðiþtir Ürünün yapýlandýrma on yýldan fazla için iyi çalýþtý ise Bu nedenle, üzerinde 1990 larýn sonundan itibaren, kurumsal uygulamalar yetenekleri için müþterilerin ihtiyaçlarýný büyük ölçüde d Devamı…
SAP R / 3 ile Client / Server ve Database Sorunlarý üzerinde SAP'nin Dr Peter Barth
Bir TEC müþteri için sorularý için, Dr Peter Barth, Walldorf, Almanya'da SAP AG Teknoloji Pazarlama Müdürü röportaj. Konuþma SAP R / ürünlerin 3 Kurumsal Kaynak Planlamasý paketi tarafýndan kullanýlan istemci / sunucu mimarisi ve veritabaný yönetimi alanlarýnda konularý kapsamýþtýr.

gui ayr ld  olarak. Diðer satýcýlar   kendi GUI var SAP nin daha özelliði zengin olduðunu ýsrar ediyorlar. Eðer herhangi bir yorum var mý?      Dr Barth: SAP GUI çok güçlüdür. Müþterinin mySAP.com Ýþyeri kullanabilirsiniz   Eriþim için HTML arayüzü. Uygulama ve sunum ayrýlmasý   mantýk bir web tarayýcýsý içinde de performansý artýrmak için önemlidir ve biz   her zaman göz önünde tutmuþ. Diðer satýcýlarý derecesine sorgulanabilir   yanýt gecikme ve bant geniþli� Devamı…
NavisionDamgaard Birleþme Ayrýca Orta-Piyasa Konsolidasyon Mark mu?
ERP pazarýnýn yüksek sonunda olsa da (þaþýrtýcý) orta piyasa daha önemli içi piyasa faaliyeti gördü 2000 yýlýnda sadece sýnýrlý birleþme ve satýn alma faaliyetlerinin (özellikle ERP yabancýlar tarafýndan yok edilmiþ ERP kaybedenler görüldüðü gibi), yaþadý. En son bir Navision Yazýlým ve Damgaard arasýndaki birleþme oldu.

gui ayr ld  Navision yazýlým,navision eðitim,navision ortaklarý,navision demo,Damgaard XAL,dinamikleri nav,Microsoft c5,navision muhasebe yazýlýmý,navision CRM,microsoft dinamikleri navision,Microsoft navision,Microsoft dinamikleri nav,navision,iþ yazýlým,iþ yazýlým çözümleri Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others