X
Software Functionality Revealed in Detail
We’ve opened the hood on every major category of enterprise software. Learn about thousands of features and functions, and how enterprise software really works.
Get free sample report

Compare Software Solutions
Visit the TEC store to compare leading software solutions by funtionality, so that you can make accurate and informed software purchasing decisions.
Compare Now
 

 dosya takas


Bir Yazilim Bilgisayar Ltd.
Bir Yazılım Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) alanında öncü bir yazılım firmasıdır. Sizin ihtiyaçlarınızı bilir ve size en uygun olan yapıyı en kısa sürede

dosya takas  

Devamı…


RFP Şablonları Araştırın

TEC RFP şablonlar,40’dan üzerinde yazılım kategorileri ve binlerce özellikleri ve işlevleri listeler. Endüstrideki en kapsamlı gereksinimler / işlevsellik listeleri alın.

Şimdi araştırın
Yazılım Çözümleri Karşılaştırın

Binlerce genelinde çözümlerin Özellikleri ve işlevleri berabar karşılaştırın. TEC Karşılaştırma Raporlar, size çok daha fazla ayrıntı bilgi veriyour.

Şimdi karşılaştır

Ilgili Belgeler » dosya takas

ABD Kripto Kanunlar Rahat, ama Ticaret etkinleþtirme için yeterli deðil


Ticaret Bakanlýðý þifreleme ürünleri ABD ihracat kontrolleri için açýkladý revizyonlar Uluslararasý kabul kazanmak için ABD kripto ürünleri için yeterli olmayacaktýr. ABD kripto pazarý gelir potansiyelini ulaþmak için baþarýsýz olur ve denizaþýrý þirketler ve Uluslararasý kripto piyasalar bungled ABD ihracat politikasýndan bolca güneþlenmek için devam edecektir.

dosya takas  deðil usb þifreleme , dosya þifreleme aracý , þifrelemek belgeler , çevrimiçi metin þifreleme , sabit disk donaným þifrelemesi , þifreleme yazýlýmý deðerlendirmeleri , güçlü þifreleme , dosya þifreleme araçlarý , e-posta þifreleme , þifrelemek metin , metin þifreleme , þifreleme anahtarý , basit bir dosya þifreleme /> ABD Kripto Kanunlar Rahat, ama Ticaret etkinleþtirme için yeterli deðil L. Taylor - Haziran 28, 2013 Read Comments Etkinlik   Özet   Ocak   12, Devamı…

Fonksiyon Noktalarý: Onlar Gerçekten Yazýlým Boyutlandýrma için ölçün Hakký Birimi mý?


Fonksiyon puan (FP) yazýlýmýn boyutunu ölçmek için ölçü en popüler birimi. FP 1970'lerde geliþtirilmiþtir çünkü Ama, artýk günümüzün olay yönelimli programlama ve çok katmanlý yazýlým mimarileri için modasý geçmiþ deðil mi?

dosya takas  Birimi mý? dýþ arabirim dosya , EIF , harici giriþ , harici çýkýþ , dýþ sorgu , dizin oluþturulmuþ sýralý eriþim yöntemi dosyalarý , ISAM dosyalarý , ters dosyalarý /> Fonksiyon Noktalarý: Onlar Gerçekten Yazýlým Boyutlandýrma için ölçün Hakký Birimi mý? Murali Chemuturi - Temmuz 5, 2013 Read Comments Yazýlým tahmin yazýlým proje planlama ilk adýmlardan biridir. Yazýlým tahmini yazýlým boyutu tahmini, geliþtirme çabasý, maliyet ve zamanlama içerir. Fonksiyon Devamı…

VA Linux Bültenleri NAS Sunucu


Artan Aða Baðlý Depolama pazara kýrmaya çalýþýyor, Linux tabanlý donaným üreticisi VA Linux onun 9205 NAS depolama sunucusu cihazýn duyurdu.

dosya takas  iyi nas , að dosya depolama , san depolama sunucusu , að depolama adaptörü , nas yazýlým , teknoloji nas , að eriþim depolama , nas öðretici /> VA Linux Bültenleri NAS Sunucu R. Krause - Temmuz 5, 2013 Read Comments VA Linux Bültenleri NAS Sunucu R.         Krause          - Eylul         26, 2000 Etkinlik         Özet VA         Linux Systems, Inc son zamanlarda, VA Linux 9205 NAS sistemi tanýttý         VA uzmanlýðý güçlendirir bir Devamı…

Gereði Ýzlenebilirlik-A Tester Yaklaþýmý


Bir gereklilik izlenebilirlik matris deðeri izlemek ve izlemek her bir ihtiyaç ürün geliþtirme tüm süreç boyunca müþterinin ürün içine dahil edilecek ve mümkün olan en erken aþamada kusurlarý tespit yeteneðinde olduðunu.

dosya takas  sahip dosyalarý aldý bir dosya seçici ve daðýtým, ilgili küçük projelerden biri, ve önceden tanýmlanmýþ bir yerde bölüme onlarý bölünmüþ. Þimdi, fonksiyonel ihtiyacý bu özel dosyalarý bölmek için ve belirli bir adlandýrma kuralý ile belirli bir yolda tutmak için oldu:.. TargetFileName [n] ext aþaðýdaki resim 3, iþlevleri ve kullanýcý gereksinimleri bir haritasýdýr.   Þekil 3,. Eþlenen ve fonksiyonel gereksinimleri kullanýcý gereksinimleri arasýnda bire bir Devamı…

EDI Yerli Goes zaman, her þey IQMS ile Sync Falls


IQMS IQ EDI modülü EDI belgeleri arasýnda veri senkronizasyonu karmaþýklýðý ile fýrsatlarý ve üçüncü taraf çevirmenler için ihtiyacýný ortadan kaldýran bir doðal olarak dahili bir çözümdür.

dosya takas  X12, EDIFACT, ve Odette dosya formatlarýný destekler. Dikkate geliþmekte olan teknolojilerin önemi alarak (Tandem XML-Çalýþma Yerine Rekabet karþý EDI görüyor musun? ), IQ EDI XML etkin ve dosya transfer protokolü destekler (FTP ) dosyalarýn aktarýmý ve alýnmasý için. Sistem tüm yaygýn gerekli iþlem dizileri de üretir ve neredeyse iþler. Gelen X12 biçimi ve DELFOR (ürün gereksinimleri hakkýnda bir tedarikçi için bir alýcý bir teslim takvimi mesaj) ve DELJIT (teslim Devamı…

Microsoft Exchange 2000 ödüller dikkatli Ýyimserlik


En büyük Exchange 2000 sorun teknoloji deðil, ancak detaylý ve yapýlandýrýlmýþ planlamadýr.

dosya takas   Web Store Windows 2000 dosya sistemi ve Web birleþtirir   Active Directory içindeki tüm nesneleri yapmak için tek bir altyapý veri,   URL eriþilebilir. Ýkinci olarak, Microsoft kendi web-tabanlý iþlevselliði geliþtirdi   ISS pazar hedef. Ýnanýyoruz ki Exchange 2000 yeni kümeleme ve   geliþmiþ web yetenekleri, düþük maliyet ile combinesd, hareket etmek ISS ler incent olacak   1Q2000 yýlýnda baþlangýç ​​Exchange. Üçüncü olarak, Microsoft pazarlama Exchange Server Devamı…

PipeChain Sadelik üstüne Pragmatizm ekler


Tedarik zinciri aðýnýn katmanlarý arasýnda tüm paydaþlarýn ihtiyaçlarýný karþýlamak için güçlü olmak, ve de pazarda / özel bir ticaret alýþveriþi (PTX) aracý ile, PipeChain tedarik zincirinin çeþitli düzeylerde ticaret ortaklarý baðlamak ve bir deðer saðlayabilir tarafýndan bilgi baðlantý ve iþbirliði önerisi.

dosya takas  veren bir çerçeve (bir dosya veya ve XSL (Geniþletilebilir Stil Dili) dosya Java plug-in) dir. Bilgi senkronizasyonu. hem de internet veya modem baðlantýsý üzerinden belirlenen aralýklarla olabilir              Zorluklar Bununla birlikte, þirketin bir takým zorluklarla karþý karþýya. Ýlk olarak, bu gibi, bu SCE fýrsat penceresi atlamak için daha güçlü marka bilinirliði ve / veya mali durumlarý ile kurulan SCM þirketlerin bir takým karþý yarýþýyor Devamı…

GNOME Linux kadar Buff için çalýþacaðýz


Masaüstü Mindshare ve pazar payý için Windows yakalamak için mücadelede, Linux Gnome Vakfý ve kilit sistemleri üreticileri bir dizi bir destek aldý.

dosya takas  hizmet veren yenilikçi bir dosya yöneticisi saðlar         Eazel web tabanlý sistem yönetimi hizmetleri noktasý. Nautilus olacak         tam entegre, GNOME için bir state-of-sanat dosya yöneticisi saðlar         Mozilla web tarayýcýsý ve yenilikçi yeni özellikler bir dizi. Nautilus         yazýlým yardým saðlamak web tabanlý hizmetleri ile entegre edilecek         dosya yönetimi ve sistem yönetimi ile. GnuCash olacak         grafik ve Devamı…

ASP Uygulamalarý Sizin için mi? Bölüm 2: Karar Kriterleri


Bir uygulama iyi bir ASP saðlanan uygulama veya hizmet, içi yerleþik ya da satýn olarak uygulanýr olsun, genel olarak bir iþlev veya süreç dýþ kaynak için kullanýlacak ne ile ayný kriterlere baðlýdýr. Bu parça detaylarýný kriterler.

dosya takas  ASP Uygulamalarý Sizin için mi? Bölüm 2: Karar Kriterleri erp sistemi , satýcý seçim süreci , sistemleri , asp net 2.0 barýndýrma , erp yazýlým satýcýlarý , üretim planlama yazýlýmý , erp karþýlaþtýrmalar , ERP sýralamasýnda , erp demo /> ASP Uygulamalarý Sizin için mi? Bölüm 2: Karar Kriterleri Miles Szczurek - Temmuz 5, 2013 Read Comments Sizin için ASP Uygulamalarý mý? Yönetim         Özet         Bir Uygulama Servis Saðlayýcýsý (ASP) bir dýþ Devamı…

Made2Manage Sistemleri 'Bir Yýl sonra': reenergized ve Yetiþtirme Part Two: Gelecek Yön


Hatta bazen potansiyel alýcýlar etkilemek için gönüllü noktasýna - Made2Manage müþterilerine yazýlým sahiplik deneyimi zenginleþtirmek odaklanmýþtýr.

dosya takas  tasarlanmýþ bir modül Temel dosya yapýsý, hatta TMM v.9 kendisi çalýþan bir bilgi herhangi bir bilgi olmadan, hýzlý bir þekilde iþ operasyonlarý genelinde performans göstergelerinin grafik veya özet rapor formatýnda bir dizi görmek gerekir. Bu nedenle, yöneticiler þimdi onlara þirket operasyonlarý hakkýnda önemli bilgiler sunmak için personel üzerine artýk baðlýdýr. Örneðin , bir analiz ayný anda tek ekranda þirket statüsüne aþaðýdaki dokuz önemli anahtar performans Devamı…