Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » cekirdek dsp


Apple Mac OS X Onun Çekirdek görüntüler
Apple bir sonraki nesil iþletim sistemi, Mac OS X Et tu, Redmond çekirdek için kaynak kodu açtý?

cekirdek dsp  OS X kalbinde sistemi çekirdek iþletim, ve serbest býrakýlmasý         Darwin Akýþ Sunucu güncellendi. Darwin in açýk kaynak modeli saðlar         Kayýtlý Darwin geliþtiriciler on binlerce, deðiþtirmek özelleþtirmek için         ve modern un çekirdeði ve BSD de dahil olmak üzere, anahtar Apple yazýlým uzatmak         Apple ýn yeni nesil iþletim sistemi bulunan katmanlarý, Mac OS X          Mac OS X çekirdek ardýndan tek ana iþletim Devamı…
Kesikli Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help manufacturers handle jobs such as or...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » cekirdek dsp


Ramco Sistemleri - Çeþitlilik Esneklik sayesinde sýrayaBölüm 2: Pazar Etki
Mali yýl 2000-01 yýlýnda, Ramco aðýrlýklý olarak çekirdek ERP saðlayýcýdan daha geniþ bir ürün portföyü (örneðin, ERP, EAM, HRMS, vb) ve hizmetler (örneðin, að çözümleri, að güvenliði, tam bir çözüm þirkete dönüþtürdü modelleme ve simülasyon, vb).

cekirdek dsp  2000-01, Ramco aðýrlýklý olarak çekirdek ERP dönüþtürülmüþ         ürünleri daha geniþ bir portföyü ile tam çözümleri þirketi saðlayýcý         (Örneðin, ERP, EAM, HRMS, vb) ve hizmetler (örneðin, að çözümleri, að         güvenlik, modelleme ve simülasyon, vb). Bugün, Ramco Sistemleri daha vardýr         1000 müþteri dünya çapýnda daha, ve þirket haline yeniden birlikte         farklý stratejik iþ birimleri (SBU), daha Devamı…
SAP - Reality Arsa itibaren bir Humble Dev? Bölüm 4: SAP Strateji
Bu SAP çekirdek ERP dýþýndaki yazýlým çözümleri kendi üzerinde durmak ve yeni müþteriler çekmek olduðunu artýk emin hissediyor gibi görünür.

cekirdek dsp  içerir. SAP Strateji SAP çekirdek ERP dýþýndaki yazýlým çözümleri kendi üzerinde durmak ve koskocaman kurulum taban alanýndan daha yeni müþteriler çekmek olduðunu artýk emin hissediyor sanki Öyle görünüyor. SAP strateji, bileþenlerine sistemleri ayrýlabilmesi için transactionally alýþveriþi yoluyla baðlamak için, ve portallarý üzerinden kullanýcýlara bilgi sunmaktýr. Bu amaçla, SAP ürün stratejisinin temel unsurlarý olarak aþaðýdaki ürün belirlemiþtir: Devamı…
SSA: hayatta kalmak için sistem entegratörü haline Geliþen
En SSA Portföy stratejisi best-of-cins 3. parti kurumsal uygulamalar ile çekirdek ERP ürünleri çevreleyen ve sistem entegrasyonu hizmetleri saðlamak ve çevresinde desteklemektir. SSA yavaþ yavaþ önümüzdeki 3 yýl içinde, gibi saf bir ERP satýcý aksine, bir sistem entegrasyonu saðlayýcý olarak kendini dönüþtürecek. O zamana kadar, biz hizmet ve destek gelirleri en SSA toplam gelirlerinin% 80 kadar katkýda inanýyoruz.

cekirdek dsp  verilen, kolayca diðer ile çekirdek ERP sistemi entegre etmektir   3. parti yazýlým. 1998 yýlý sonu itibariyle, Þirket yaklaþýk lisanslý vardý. 18.000   90 dan fazla ülkede 6,500 den fazla müþteriye sistem kurulumlarý   dünya çapýnda. En SSA gelirleri hemen hemen eþit Kuzey Amerika, Avrupa, genelinde ayrýlýr   ve dünyanýn geri kalaný. Þirket öncelikle aracýlýðýyla müþterilerine destek   40 þube dünya çapýnda bir að. SSA 1987 yýlýnda halka açýldý ve þu Devamı…
V8 SSA GT Kayýp Zemin Regain Yardým mý?
Çok uzun unutmuþ satýcý reenkarne gibi görünüyor. Unutulup SSA GT dönmek için adýmlar öncelikle mevcut müþterilerle iliþkileri kurtarýlma ile küresel kurumsal uygulamalar haritasý, kendini geri koymak için yapýyor. Düþmüþ bir ERP satýcýsýnýn bir (inanýlmaz) diriliþ için en son V8 ürün kefil olacak?

cekirdek dsp  yazýlýmý donatýlacak ile birlikte çekirdek ERP ürün daha         ittifaklar bileþenleri. Bu amaçla, deðerine ek olarak eklendiði         yazýlým ortaklarý tarafýndan, son zamanlarda kaynaklanan Ar-Ge giriþimleri tesis         Global Sanayi Rehberi Gruplar giriþi yerine bir fildiþi kule geliþme         yaklaþýmý övgüye deðer bulunmaktadýr. bir         analist toplum ve daha zeki ile daha agresif etkileþim         onun Semantik Devamı…
OpenMFGFree ve Açýk Kaynak Yazýlým Ýþ ModelsPart iki için TEC Sohbetleri: OpenMFG
TEC OpenMFG için emtia Ücretsiz ve açýk kaynak yazýlým platformlarý yararlanarak nasýl öðrenmek için, OpenMFG, Edward L. Lilly, Jr Baþkaný ve Ýcra Kurulu Baþkaný ile konuþtum daha maliyet-etkin bir þekilde kendi ERP çözüm sunmak.

cekirdek dsp  bir dizi vardýr   nerede çekirdek geliþtiriciler dýþýnda birçok insan kod katkýda bulunabilir. Bunlar   sorunlarý belirlemek ve dayalý geliþtirilen olur ne öncelik dahil   iþlevselliði bazý türleri deðer. NL :   Uygulamanýn kendisi tamamen ücretsizdir Peki eðer arýyor gidiyoruz   baþka bir yerde. deðeri için Biz bol deðerinin hala olduðunu düþünüyorum   kadar oldukça dar belirli bir üretim iþlevi dikey olmak biter ne.   Bu bir düz vanilya defteri kebir Devamı…
Uyumlu bozulmasý, Geldi týrmanýn
Yýkýcý bir teknoloji etiketli, bu kurumsal yazýlým geliþtirme, daðýtým ve tüketim manzara deðiþiyor. Açýk kaynak yazýlým topluluklarýnýn gücünü topraklanmýþ. Bu rapor ve mülakat serisi meþgul nasýl incelemek ve baþarýyla bu topluluklarý korumak.

cekirdek dsp   danýþman, ve þimdi bir çekirdek proje ekibi içerir. Bu çekirdek proje ekibi Ücretsiz ve açýk kaynak yazýlým dünyasýnda önemli bir rol oynadýðýný göreceksiniz. Çekirdek proje ekibi, bu baðlamda, kendi toplum koordine ve özellikle açýk kaynak projesi yönünde rehberlik sorumludur. Toplum bir yazýlým þirketi tarafýndan oluþturulmuþtur olabilir ya da baðýmsýz ama ne olursa olsun oluþmuþ olabilir, genellikle bir sponsor þirketin müþterileri ve diðer bireyler Devamı…
Mevcut Hesaplarý kadar çok satan karþý Yeni Hesaplar: Büyüme saðlanmasý
CEO'su memurlarý bir araþtýrmaya büyüme tekrar bir numaralý öncelik, sollama önceki en önemli mesele olarak maliyet düþürücü olduðunu buldu. Kurumsal uygulama saðlayýcýlarý bu yeni odak yararlanmak için mi?

cekirdek dsp  belirlemenize yardýmcý olur; süreçleri çekirdek nelerdir ve ne iþ süreçlerini stratejik olarak kabul edilemez. IGS neredeyse yirmi dikey sektörler ve alt sektörler için iþ süreci sorunlarý ve etkileþim sýfýr müþterilerine yardýmcý olmak için GAÖ denilen fonksiyonel bir ayrýþma metodoloji, geliþtirmiþtir. Ancak, bir kez bu yapýlýr, þirketler hala sýk sýk büyüme oluþturur deðiþimi desteklemek için esnek bir BT altyapýsý eksikliði. Bu adres için , þirketler esnek Devamı…
Talep Müþteri Ýliþkileri Yönetimi Hizmet Alternatifleri On karþýlaþtýrma
, Olmayan temel iþlevi, dikey, sektöre özgü özellikleri ve muhasebe ile ilgili özellikleri temel iþlevi: Müþteri iliþkileri yönetimi (CRM) iþlevi dört kategoride düþebilir. Deðerlendirilmesi ve bir CRM çözümü seçerken, iþletmeler fonksiyonlarý ve temel CRM iþlevselliði bir parçasý olmayan özellikleri ile ilgili potansiyel sorunlarý farkýnda olmalýdýr.

cekirdek dsp  Ortak yönetimi Sorun bu çekirdek olmayan CRM iþlevselliði tüm gerekmiyorsa, bunu herhangi bir olumsuz bir kullanýlabilirlik (yani, karmaþýklýðý artýrmak) etkilenmesini istediðiniz kalmamasýdýr Ýþletmeniz için sistem. Tabi ki bu özellikler bir veya daha fazla yararlanabilir iþletme bulunmaktadýr özellikle çünkü, bir CRM çözümü dahil olmak bu iþlevi herhangi bir yanlýþ bir þey yok. Sorun, tüm bunlarý gerekmiyorsa, bunlarý herhangi bir olumsuz iþletme için sistemin karma Devamı…
'Ortak Ticaret': ERP, CRM, e-Proc, ve SCM Unite! A Serisi Çalýþmasý: J.D Edwards
JD Edwards Ýþbirlikçi Ticaret olanaklarý (teknoloji ve satýþ-yeteneði açýsýndan hem de) inanmaktadýr. Ne kadar onlar bu vizyonu içinde aldýk? Ayrýca kafanýn içinde C-Ticaret dans vizyonlarý varsa onlar iyi bir bahis var mý?

cekirdek dsp   Premisys gelen Satýþ Otomasyonu; çekirdek Ön Office bileþenlerini, Müþteri Hizmetleri, Salesforce Otomasyon ve YOUcentric, Pazarlama Otomasyonu dahil olmak üzere, B2B e-Ticaret ve Ariba (ve diðerleri) e-Piyasa çözümleri; Open Text ve FileNet gelen Bilgi ve Bilgi Yönetimi; MicroStrategy gelen Ýþ Zekasý; JD Edwards kendi çekirdek ERP bileþenleri, Seyahat ve JD Edwards için Gider Raporlama yaygýnlýðý gelen ÝK çözüm; Sirius Bar-kod Okuma ve, Ýnternet etkinleþtirmek Tedarik Devamı…
Ürün Not: Aras Yenilikçi
Aras Yenilikçi PLM piyasada bulunan tek kurumsal açýk kaynaklý bir çözümdür. Bu ürün not güçlü ve çözümü vardýr ve satýcý ve potansiyel kullanýcýlarý için öneriler yapar zorluklarý analiz eder.

cekirdek dsp  buldum hissediyorum: • Güçlü çekirdek PLM iþlevleri : PLM sistemleri TEC analizi modeline Aras cevabý dayanarak, buldum sanayi-kadar ayrýk gerekli çekirdek PLM iþlevselliði ile ilgili çok iyi Aras Yenilikçi puanlarý Bu sektörde birçok kriterlere sektör ortalamasýnýn üzerinde. • Geniþ iþlev kapsamý : çekirdek PLM iþlevleri yaný sýra, Aras Yenilikçi da kapsamlý PLM çatýsý altýnda iþlevsellik geniþ bir yelpazeye yayýlýyor . • Model tabanlý SOA uygulamasý Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others