Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » cekirdek 5


ÝK Teknoloji Top 5 Trendler
ÝK teknoloji Durgunluk ya da deðil, yenilik insanlarýn çalýþma büyümeye deðiþtiren devam ediyor. Birçok yeni çözümler olsa da, burada önümüzdeki yýl daha fazla görmek olacak birkaçýdýr.

cekirdek 5  daha bir arada saðlayan, çekirdek ÝK karýþýmý ekler. Bu nedenle, kurumsal yazýlým sektöründe satýcý ciddi bir artýþ teklifleri-hem de onlarý satýyoruz. satýcýlarý türlerini gördü Bu yýlki 12. Yýllýk ÝK Technology Conference & Exposition Chicago, Illinois (ABD) yetenek yönetimi hayatta ve iyi olduðunu kanýtý oldu, ve kuruluþlarýn yaptýðý gibi bir etki yapýyor iþ. Bugün, yetenek yönetimi ve çalýþanlarýn geliþimi hem de bir kuruluþun performans potansiyelini Devamı…
Kesikli Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help manufacturers handle jobs such as or...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » cekirdek 5


JD Edwards Onun 5. Incarnation içinde Onun Ýç-Self bulur
Esneklik korur ve kendi (yani SCM ve CRM), JD Edwards yeni kazanan tutum ile geleceðe bekliyor baþlayabilir iþbirliði uygulamalarý 'olmalýdýr' daha fazlasýný saðlar ürünlerin kendisiyle ayný adý taþýyan 5. nesil savunan tarafýndan.

cekirdek 5  JD Edwards Onun 5. Incarnation içinde Onun Ýç-Self bulur teknoloji çözümleri deðerlendirmek , Stratejik Satýcý Deðerlendirme Kriterleri , Ürün Teknolojisi /> JD Edwards Onun 5. Incarnation içinde Onun Ýç-Self bulur P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Olay Özeti J.D, tarafýndan son açýklamalarýn ardýndan Edwards & Company (NASDAQ: JDEC),   ortak kurumsal yazýlým ve beraberindeki danýþmanlýk konusunda lider bir saðlayýcý,   , orta ölçekli ve büyük Devamı…
NAI Trend Dava Doðan $ 12,5 Milyon Ödeyeceðiniz
Mahkeme bir patent anlaþmazlýðý dýþarý yerleþen, Network Associates lisans Trend patentli teknolojilerin maliyeti Trend Micro 12.500.000 $ ödemeyi kabul etti. Her iki þirket elektronik postada virüs tarama yenilikçi olduðunu iddia.

cekirdek 5  NAI Trend Dava Doðan $ 12,5 Milyon Ödeyeceðiniz NAI Trend Dava Doðan $ 12,5 Milyon Ödeyeceðiniz L. Taylor - Temmuz 5, 2013 Read Comments NAI Trend Dava Doðan $ 12,5 Milyon Ödeyeceðiniz          L.         Taylor         -         5 Temmuz 2000 Not:         Bu Haber Analizi olarak ilk 5 Temmuz da yayýmlanan, 2000 olgusal yer         Bu sürümde düzeltildi hatalarý ve yanlýþlýklar. Etkinlik         Özet yerleþme Devamı…
Yet Another 'Big 5 ERP CEO'su Kaza
JD Edwards & Company Yönetim Kurulu hemen etkin konumdan ve Yönetim Kurulu istifa Doug Massingill yerine, Baþkan ve Ýcra Kurulu Baþkaný olarak görev C. Edward McVaney atandýlar etti.

cekirdek 5  Yet Another Big 5 ERP CEO su Kaza Yet Another Big 5 ERP CEO su Kaza P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Yet Another Big 5 ERP CEO su Kaza P.J.         Jakovljevic          - Mayýs         15, 2000 Etkinlik         Özet         7 Nisan, JD Edwards & Company Yönetim Kurulu açýkladý         bu Cumhurbaþkaný konumuna C. Edward McVaney atandýlar olduðunu         istifa Doug Massingill deðiþtirilmesi ve Ýcra Kurulu Baþkaný, Devamı…
Ramco Sistemleri - Çeþitlilik Esneklik sayesinde sýraya
Deneyimli deniz uygulama geliþtiricileri, bileþen tabanlý uygulamalarý geliþtirme ve kod üretimi en iyi uygulamalarý ve stratejik ortaklýklar Ramco Sisteminin kombinasyonu muhtemelen benzersiz bir deðer teklifi olmasýna raðmen, hala bazý dünya çapýnda bir tam geliþmiþ geniþleme yapýyor alacaktýr.

cekirdek 5  Ramco sistemleri,ramco erp,erp sistemleri Devamı…
QAD Kýrmýzý Mürekkep ile Wade Devam Ediyor
QAD, önde gelen ERP satýcýlarýnýn biri, Mayýs ayýnda yýllýk kullanýcý konferans sýrasýnda ürün ve ittifak giriþimleri bir dizi duyurdu. Ancak, henüz pahalý Ar-Ge çalýþma masalý baþka bir destan rapora dahil edildi.

cekirdek 5  QAD planlarý katýlýyorum         çekirdek ERP ürün iþlevselliði ve platform desteði ayak izi.       Bununla birlikte ,         þirket çok iddialý teþebbüsler teslim zorlukla karþý karþýya         planlandýðý gibi ve daha fazla pazar tanýma ve EQ için yeni satýþ oluþturmak         içinde ve mevcut MFG / PRO müþteri tabaný dýþýnda. hem Þirket         en iyi þekilde mevcut satýþ kullanmak için nasýl ciddi olarak Devamı…
JD Edwards Onun 5. Incarnation içinde Onun Ýç-Self bulur Bölüm 2: FOCUS Duyurular Devam
Önemli yeni ürün teslimatlarý þirketin kendi buhar altýnda meydana gelmiþ olsa da, JD Edwards diðer önemli yazýlým saðlayýcýlarý ile cana ortaklýk onun geleneksel politikasýndan yola deðil.

cekirdek 5  JD Edwards Onun 5. Incarnation içinde Onun Ýç-Self bulur Bölüm 2: FOCUS Duyurular Devam teknoloji çözümleri deðerlendirmek , Stratejik Satýcý Deðerlendirme Kriterleri , Ürün Teknolojisi /> JD Edwards Onun 5. Incarnation içinde Onun Ýç-Self bulur Bölüm 2: FOCUS Duyurular Devam P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments J.D   Edwards Onun 5. Incarnation içinde Onun Ýç-Self bulur    Bölüm   2: FOCUS Duyurular Devamý      P.J.   Jakovljevic             - 3 Devamı…
ASP: It Saðlýk Ýçin
Saðlýk Sistemleri ve Çözümleri verilir Ýnternet Saðlýk Yazýlým için 5 Yýllýk ASP Sözleþme.

cekirdek 5  ASP: It Saðlýk Ýçin ASP: It Saðlýk Ýçin A. Turner - Temmuz 5, 2013 Read Comments Olay Özeti         Içinde         Mart Saðlýk Sistemleri ve Çözümler olduðunu Atlantik Faydalarý açýkladý         Þirket, MemberWEB ve ProviderWEB için 5 yýllýk ASP anlaþma imzaladý         yazýlým ürünleri.         HSS ASP hizmetleri ve web tabanlý yazýlým bir arada geliþtirdi         iþverenler, mükellefleri arasýndaki iletiþimi Devamı…
DSL Saðlayýcýsý kadar Netscreen Güvenlik Duvarý Goldmine Scoops
Hazýr bir $ 905million karþýlýðýnda, Verimli Aðlar cihaz güvenlik duvarlarý Netscreen hattýnýn kendi satýn alarak daha fazla etkili güvenlik çözümü satýn aldý. Peki güvenlik duvarý pazar lideri Checkpoint paralarýný için bir çalýþma, þu anda piyasada dýþarý bir þey ile karþýlaþtýrýldýðýnda inanýlmaz bir büyüklük için güvenlik duvarlarý ölçek Netscreen hat vermek için konumlandýrýlmýþ.

cekirdek 5  NetScreen,verimli aðlar,cihaz güvenlik duvarlarý,DSL Saðlayýcý,Netscreen Güvenlik Duvarý Goldmine,firewall aracý,satýcý,Netscreen Teknolojileri,Dijital Abone Hattý,dsl ekipman,DSL teknolojisi,Netscreen ASIC,güvenlik duvarý teknolojisi mimarileri,Nokia / Checkpoint güvenlik duvarý,güvenlik duvarý aletleri sanayi,NetScreen ürünleri Devamı…
Süreç Üreticileri - Büyük Toplu, Her Toplu
Eðer yüz toplu çalýþtýrýrsanýz, bazý büyük olacak, bazý korkunç olacaktýr. Ama bazý büyük neden olur ve bazý korkunç olmak? Bu sorunun cevabý bilmek artýk korkunç toplu, çok daha fazla büyük olanlar, ve daha fazla para kazanmak anlamýna gelebilir.

cekirdek 5  Süreç Üreticileri - Büyük Toplu, Her Toplu farký , erp üretim , erp üretim süreci yazýlým , üretim planlama , üretim süreç yönetimi , imalat üretim , üretim yazýlým , , üretim tedarik zinciri , üretim tedarik zinciri yönetimi , üretim sistemi , planlama üretim yazýlýmý , proses kontrol üretim , süreci üretim , süreci imalat taným , süreci imalat erp , süreci imalat sanayi , süreç üretim yönetimi , proses imalat yazýlým , süreç üretim sistemi , süreci üretim Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others