X
Software Functionality Revealed in Detail
We’ve opened the hood on every major category of enterprise software. Learn about thousands of features and functions, and how enterprise software really works.
Get free sample report

Compare Software Solutions
Visit the TEC store to compare leading software solutions by funtionality, so that you can make accurate and informed software purchasing decisions.
Compare Now
 

 bitkisel akademi


Akademi
Apps Akademi Danışmanlık, kurulduğu 2006@dan bugüne kadar Oracle İş Uygulamaları ve Oracle Teknolojileri konularında danışmanlık hizmeti vermekte olup

bitkisel akademi  

Devamı…


RFP Şablonları Araştırın

TEC RFP şablonlar,40’dan üzerinde yazılım kategorileri ve binlerce özellikleri ve işlevleri listeler. Endüstrideki en kapsamlı gereksinimler / işlevsellik listeleri alın.

Şimdi araştırın
Yazılım Çözümleri Karşılaştırın

Binlerce genelinde çözümlerin Özellikleri ve işlevleri berabar karşılaştırın. TEC Karşılaştırma Raporlar, size çok daha fazla ayrıntı bilgi veriyour.

Şimdi karşılaştır

Ilgili Belgeler » bitkisel akademi

Üretim Ýstihbarat - Geleneksel Gap Dolum tarafýndan Üretimin Geliþtirilmesi


Þirketler entegrasyon deðerini anlamak. Görmezden gelindi bir alan bitkidir. Bitki sistemleri ve kurumsal sistemleri tamamlayýcý olmasý ve maksimum deðer saðlamak için birbirlerine kaldýraç gerekir. Üretim istihbarat sisteminin iki tür mevcut deðildir entegrasyon ve deðerli bilgiler de saðlar.

bitkisel akademi  ve çevresel düzenlemeler karþý bitkisel üretim karþýlaþtýrmak ve kayýt tutma ve raporlar otomatik hale getirebilirsiniz. nihai hedefi müþteri memnuniyeti ve finansal performans artýrýldý. Üretim istihbarat geliþmiþ müþteri hizmetleri, ürün kalitesi ve operasyonel performans iyileþtirmeleri, ve geliþtirilmiþ ürün kalitesi ve tutarlýlýðý nedeniyle teslimat hýzý ile müþteri memnuniyetini katkýda bulunur. Tedarikçiler Üretim zeka kritik bir unsur haline geliyor. Devamı…

Uygulamalar Devler Onlarýn Fiyatlandýrma Yönetim Becerileri Destekleyecek


Bu ihtiyacý karþýlamak için yerel yetenekleri olmadýðý için önce fiyat yönetimi satýcýlar tarafýndan bir gözden alan oldu. Ancak, ortaklýklar ve satýn almalar yoluyla, onlar daha fazla getiri görmek için iþletmelerin vermiþ olursunuz geçerli ürünlere, yaratýyor.

bitkisel akademi   Ayrýca uzun adaptif üretim (bitkisel düzey görünürlük) için artan talebi anladýlar o SAP Kimya Sanayi Ýþ Birimi ( IBU ) olduðunu unutmayýn ilginç olabilir. Sonuç olarak, bu daha sonra elde etme ve Ýmalat Entegrasyon ve Ýstihbarat (SAP xMII) için SAP xApp teslim sonuçlandý Lighthammer ile bir ortaklýk vurdu. Daha fazla bilgi için, SAP Lighthammer ile Bitki Seviye Liderlik Nailed var gördün mü? Vendavo katkýda Ne Bu aþamada , Vendavo kesinlikle grafiksel ve etkileþimli fiyat Devamı…

Bir Proje Baþlama olmasý için 10 Neden - Bölüm II


Bu önemli bir proje üzerinde atýlmak üzeresiniz. Projenin yazýlým veya ilgili donaným olsun, bir proje baþlama toplantý için iyi bir fikirdir. Önemli iletiþim kýzdýrmak ve proje için sesi kurmak için bu mükemmel bir fýrsat kaçýrmayýn. Bu makale, bir proje baþlama toplantýsý, bu hedeflere ulaþmak için nasýl ve bunlarý sunmak için þablonlar 10 hedeflerimizi açýkladý. Bölüm II, nedenleri 7, 6, ve projeyi üstlenmek için takým hazýrlama ve genellikle onlara bunu yapmak için güven vermeye 5 odak. Olarak

bitkisel akademi  Bir Proje Baþlama olmasý için 10 Neden - Bölüm II teknoloji çözümleri deðerlendirmek , Stratejik Satýcý Deðerlendirme Kriterleri , Ürün Teknolojisi /> Bir Proje Baþlama olmasý için 10 Neden - Bölüm II Joseph J. Strub - Temmuz 5, 2013 Read Comments bir Proje Baþlama olmasý için 10 Neden - Bölüm II Seçme   Yazar - Joseph   J. Strub             - 1 Ocak 2004    Giriþ Bu önemli bir proje üzerinde atýlmak üzeresiniz . Belki de proje, bir ERP paketi uygulayan yoðun Devamı…

Yiyecek ve Ýçecek Endüstrisi: Yazýlým Gereksinimleri Genel Bakýþ


Gýda ve içecek sanayi birçoðu dýþarýdan düzenlenir, çok özel ihtiyaçlarý vardýr. Bu sanayi için benzersiz zorluklar ve yazýlým gereksinimleri bazý keþfetmek için okumaya devam edin.

bitkisel akademi  verim. Böyle bir arayüz bitkisel ve hayvansal olgunluk hem de üretici / çiftçi SCM entegrasyon için görünürlük saðlamak için üretici / çiftçi iliþkileri yönetimi teþvik eder. Bu çalýþmalar, ikincisi - SCM ile entegrasyon, en ilgi çekici olduðunu. Bu entegrasyon, üretim sürecinin beþikten-pazar kontrolü saðlayacaktýr. Bunun yerine tamamen itme ortamý olma, domates olgun yani zaman domates çorbasý, yiyecek ve içecek iþlemciler hem daha doðru beklenen verim ve zamanlama day Devamı…

Kurumsal Uygulamalar Alanýnda Devralmalar Yakýt Satýcý Büyüme


Infor devam organik büyüme, yeni müþterilerden lisans gelir ve yükleme tabaný çapraz satýþ ve grup için önemli büyüme sürücüleri olarak çok satan deðinir. Oluþumu Sistemleri ve Geac edinimi sadece Infor büyüme yakýt olabilir.

bitkisel akademi  bir iþlem yardýmcýsý olarak bitkisel yað kullanýyorsa, o zaman kritik bir karar verilmesi gerekmektedir. kaynak beri bir sayý odaklý bir oyun, bu uyum riskleri ve ürün kalitesi gibi faktörler dahil edilmesi gerekir. Çeþitli müþterilerin ürünleri tek kaynaklý satýcýlarý için alternatif kaynaklar geliþtirirken daha az sonrasý baþlatmak çaba gerektirir, ya da daha düþük maliyetli saðlayýcýlarý bulma saðlamak amacýyla, ürün geliþtirme içine bu kaynak ölçümleri entegre Devamı…